JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Istotne zmiany dla mikro i małych przedsiębiorców w Kodeksie Pracy od 1.01.2017r.

Z dniem 1.01.2017 r. wprowadzono zmiany ułatwiające nieco pracę pracodawcom:

1. Do posiadania regulaminu pracy i wynagradzania zobowiązani zostają Ci pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników - nie jak dotychczas co najmniej 20.
2. Obowiązek utworzenia funduszu świadczeń socjalnych spoczywa na pracodawcy zatrudniającym co najmniej 50 pracowników- dotychczas było to minimum 20 pracowników w przeliczeniu na pełny etat.
3. Jeśli pracodawca zawrze z tym samym pracownikiem, którego stosunek pracy wygasł lub ustał, kolejną umowę o pracę w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy pracodawca będzie musiał wydać świadectwo pracy TYLKO na wniosek pracownika.

W Polsce, gdzie blisko 96% to mikro i małe przedsiębiorstwa zmiany te na pewno ułatwią im życie.

Czytaj dalej

Szybsze wydatkowanie dotacji UE

Rząd chce przyspieszenia w wydatkowaniu pieniędzy z UE, z racji na obawy, że nie zdążymy ich rozdysponować przed końcem 2020 roku.

Na lata 2014-2020 Polska otrzymała aż 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności.

Czytaj dalej

Jednolity plik kontroli- co to jest i kogo obejmuje?

Od 1 lipca 2016 roku organy podatkowe będą mogły żądać przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych podatnika w formie elektronicznej dostosowanej do wymogów organu kontrolującego.

Obowiązek ten tyczy się tylko tzw. dużych przedsiębiorstw.

Małe i średnie przedsiębiorstwa do tych wymogów będą musiały się dostosować do 1 lipca 2018 r. Do tego czasu będą oni mogli dobrowolnie przekazywać organom podatkowym księgi i dokumenty w wymaganej formie elektronicznej w formie tzw. jednolitego pliku kontrolnego. O tym czy ktoś jest zwolniony z obowiązku przedstawienia jednolitego pliku kontrolnego decyduje definicja małego i średniego przedsiębiorcy zawarta w ustawie o swobodzie wykonywania działalności gospodarczej.

Istotną kwestią jest fakt, że organy podatkowe mogą żądać przekazania ksiąg i dowodów księgowych w wymaganym formacie elektronicznym od: kontrolowanych podatników, kontrahentów kontrolowanego podatnika, pracownika kontrolowanego podatnika, osoby współdziałającej z kontrolowanym.

Czytaj dalej

Będą kontrole PIP bez zapowiedzi

Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie już zawiadamiać przedsiębiorców o planowanej kontroli - poinformowała rzecznik Izby Danuta Rutkowska. Główny tego powodem jest zmniejszenie skuteczności działań PIP w przypadku wcześniejszego informowania przedsiębiorcy o kontroli.

"Ze względu na przyjęcie, zgodnie m.in. ze stanowiskiem rządu, że Konwencja nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców objętych zakresem działania PIP, inspektor pracy nie będzie musiał stosować niektórych przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, np. zawiadamiać o zamiarze wszczęcia kontroli"- wyjaśniono.

Inspekcja poinformowała również, że będzie analizować jak Sądy Administracyjne reagują na taką interpretacje, ponieważ dotychczas część z nich przychylało się do działań PIP, część nie. Jest to o tyle istotne, że w przypadku uznania zaniedbań przez pracodawcę, dowody zdobyte podczas kontroli bez zapowiedzi były uznawane za naruszenie prawa i nie mogły być użyte, co za tym idzie sprawa była uchylana.

Czytaj dalej

Będzie Centralny Rejestr Podatnika

Już od kwietnia 2016 r. może zacząć działać Centralny Rejestr Podatników.

Jego utworzenie ma na celu ograniczenie skali wyłudzeń podatkowych w Polsce. Ustawa wprowadza także przepis szczególny, na mocy którego organ prowadzący Centralny Rejestr może udostępnić wrażliwe dane na żądanie: Policji, ABW, CBA lub innych służb.

Z projektu ustawy dotyczącego opodatkowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych wynika, że we wniosku o wpis do rejestru, firmy będą musiały podać podstawowe dane podatnika, jak również informacje o wysokości zobowiązań z tytułu VAT, PIT, CIT oraz podatku od nieruchomości. Zarówno spis do Centralnego Rejestru Podatników, jak i jego aktualizacje będą każdorazowe odpłatne w wysokości 200 zł. Dochody z tytułu opłaty będą dochodem budżetu państwa.

Czytaj dalej

Uwaga zmiany ! Nie dla każdego OPP 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Od 9 listopada 2015 r. obowiązują zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nowelizacja szczególnie dotyczy OPP, które są uprawnione do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wśród najistotniejszych zmian należy wskazać:

- zakaz przekazywania i nakłaniania do przekazywania środków finansowych pochodzących z 1% podatku na rzecz OPP, które nie zostały uwzględnione w wykazie prowadzonym przez MF,

- obowiązek umieszczania informacji o finansowaniu lub współfinansowaniu promocji prowadzonych przez OPP ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku ,

- obowiązek umieszczania w programach komputerowych do wypełniania zeznań informacji o możliwości swobodnego wyboru OPP lub braku takiego wyboru;

- obowiązek zwrotu środków pochodzących z 1% podatku wraz z odsetkami wydatkowanych niezgodnie z ich przeznaczeniem;

- obowiązek wyodrębnienia w ewidencji księgowej OPP środków pochodzących z 1% podatku i wydatkowanych wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego, w tym środków wydatkowanych na promocję 1% podatku.

Aby przeciwdziałać nadużyciom na stronie www.pozytek.gov.pl . Możemy sprawdzić czy dana organizacja uprawniona do ubiegania się o 1 proc. podatku.

Czytaj dalej

Instrukcja- Jak założyć profil na PUE.

Do 31 grudnia 2015 r. wszyscy podatnicy, którzy mają obowiązek przesyłania dokumentów do ZUS drogą elektroniczną, muszą założyć profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS.

Obowiązek ten ma związek z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. e-zwolnień lekarskich. Aby założyć profil na PUE należy:

1. Wejść na stronie internetowej www.pue.zus.pl.

2. Wypełnić elektroniczny formularz, podając swoje dane identyfikacyjne, adres e-mail i numer telefonu.

3. Ustanowić indywidualne hasło do profilu.

Wynikiem rejestracji będzie otrzymanie loginu. Aby profil był wiarygodny należy potwierdzić nasze dane. Jeśli nie posiadamy zaufanego profilu ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego (bezpieczny podpis elektroniczny), musimy w tym celu udać się do jednostki ZUS.

W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej uprawnienia do profilu PUE należy nadać osobie fizycznej, najlepiej pracownikowi z działu kadr lub administracji. Nie obejdzie się w tym przypadku bez przekazanie do ZUS stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być złożone na formularzu ZUS-PEL lub na innym formularzu zawierającym niezbędne dane, ale musi uprawniać do wszelkich czynności przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj dalej

Nowe wzory PIT i VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. W projekcie rozporządzenia określono nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M. Nowe wzory deklaracji: VAT-7, VAT-8 i VAT-9M, stosuje się, począwszy od rozliczenia za styczeń 2016 r. Natomiast wzory deklaracji VAT-7K, VAT-7D stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy kwartał 2016 r.

Dodatkowo rozporządzeniem, które wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r., wprowadzono nowe wzory deklaracji dla PIT-40, PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39 oraz załączników do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L.

Czytaj dalej

Uwaga zmiany! Wyższe zasiłki rodzinne

Od 1 listopada 2015 r. wzrosły zasiłki rodzinne i zasiłki opiekuńcze. Dodatkowo podniesiono kryterium dochodowe uprawniające do zasiłków, od 1 listopada 2015 będzie to kwota większa o 100 zł, a od 1 stycznia 2017 wzrośnie o kolejne 80 zł, dzięki temu więcej potrzebujących rodzin skorzysta z pomocy.

Kwoty zasiłków od 1 listopada 2015 wynoszą:

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrośnie z 77 zł do 89 zł;

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 6-18 lat wzrośnie ze 106 zł do 118 zł;

- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 19-23 lata wzrośnie ze 115 zł do 129 zł.

Kwoty dodatków do zasiłków wynoszą zaś:

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wzrośnie ze 170 zł do 185 zł, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka niepełnosprawnego

- z 250 zł do 265 zł (nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci);

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

- do 5. roku życia wzrośnie z 60 zł do 80 zł; - powyżej 5. roku życia wzrośnie z 80 zł do 100 zł;

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wzrośnie z 90 zł do 105 zł;

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wzrośnie z 50 zł do kwoty 63 zł,

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zostanie podwyższony z 80 zł do 90 zł.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Czytaj dalej

Jak ustalić ekwiwalent za pranie odzieży roboczej?

Należność za prawnie odzieży roboczej powinna równoważyć poniesione koszty, czyli uwzględnić nakład pracy, koszt zużycia energii, wody, środków piorących, amortyzację urządzenia, stopień zabrudzenia odzieży jak nawet częstotliwość prania w danym okresie w miesiącu lub kwartale.

Na stanowisku pracy które tego wymaga pracodawca ma obowiązek zapewnienia odzieży i obuwia roboczego pracownikowi, ponadto obowiązek ich prania, konserwacji i naprawy. Czynność tę można powierzyć podwładnym jednak należy wypłacić za nie ekwiwalent. Jeśli pracownik oddał ubrania do pralni sytuacja jest prostsza, należy wówczas zwrócić kwotę z paragonu, jeśli jednak prał odzież w warunkach domowych należy wyliczyć koszt takiego prania. Pracownik może wykonywać od 4 do 5 prań odzieży ochronnej w miesiącu. Przy założeniu, że są to 4 prania, miesięczny ekwiwalent wynosi 37 zł (4 x 9,28 zł = 37,12 zł).

Kwota może oczywiście ulec zmianie związanej ze zmianą cen energii czy środków piorących.

Czytaj dalej

Dane z CEiDG bez opłat!

Dane z CEiDG bez opłat!

Czytaj dalej

Czy przedsiębiorcy potrzebne jest konto bankowe?

Czy przedsiębiorcy potrzebne jest konto bankowe?

Czytaj dalej

Prawidłowe rozliczenie zniszczonego środka trwałego

Prawidłowe rozliczenie zniszczonego środka trwałego

Czytaj dalej

Dyscyplinarka za przesyłanie maili firmowych na prywatne konto pocztowe

Dyscyplinarka za przesyłanie maili firmowych na prywatne konto pocztowe

Czytaj dalej

Obniżenie kosztów magazynowych przed cross-docking

Prowadzenie sklepu internetowego wymaga dobrego rozplanowania kosztów związanych z całym łańcuchem logistycznym w procesie sprzedaży. Dla wielu przedsiębiorców problematycznym elementem jest magazyn ze względu na koszty związane z jego wybudowaniem lub wynajmem, ochroną, składowaniem towarów i robieniem zapasów. Pominięcie tego elementu mogłoby stać się źródłem oszczędności. Jak to jednak zrobić?

Jest to możliwe przy zastosowaniu cross-dockingu. To system dystrybucji pomijający w dużej mierze etap składowania towarów w magazynie. Towar jest dostarczany do magazynu, ale tylko w celu przeładowania i wysłania dalej. Czyli zamiast magazynowania jest to posortowanie i zmiana środka transportu towarów np. przeładowanie z ciężarówek na samochody dostawcze. W ten sposób nie gromadzisz zapasów bo towar jest dostarczany na bieżąco.

Główną zaletą tego rozwiązania jest zmniejszenie ilości magazynów co za tym idzie mniejsze związane z składowaniem towarów, tworzeniem zapasów czy ochroną magazynu. Jednak rozwiązanie to wymaga idealnej synchronizacji pracy dostawców, których produkty składają się na zamówienie końcowe oraz szybkiego grupowania dostaw i ich przeładunku. Dodatkowo nie masz również wpływu na sposób pakowane przesyłki możliwości oceny jej stanu przed wysłaniem do klienta. System jest korzystny głównie dla detalistów i małych firm, bo dzięki małej ilości towarów obniża się ryzyko powstania chaosu.

Czytaj dalej

Elastyczny czas pracy – korzystne rozwiązanie?

Coraz więcej firm decyduje się na elastyczny czas pracy, którego możliwość została wprowadzona nowelizacją kodeksy pracy pod koniec 2013r. Jakie mogą być zatem korzyści płynące z takiego uregulowania czasu pracy w Twoje firmie?

Elastyczny czas pracy pozwala na zorganizowanie pracy w przedsiębiorstwie na dwa sposoby. Pierwszym rozwiązaniem jest wyznaczenie rozkładów czasu pracy, które przewidują różne godziny jej rozpoczynania. Drugi sposób, to określenie przedziału czasu, tzw. „widełek”, w których pracownik powinien rozpocząć pracę przykładowo między 8 a 10. Jednak niezależnie od trybu pracy, jako pracodawca musisz zadbać o zachowanie dobowych i tygodniowych norm pracy i wypoczynku, czyli 11 godzin odpoczynku w ciągu doby oraz do 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu tygodnia. Z kolei wydłużenie okresu rozliczeniowego dają Ci możliwość ułożenia harmonogramu pracy nieprzekraczającego 40-godzinnego tygodnia pracy.

Wprowadzenie elastycznego czasu pracy w Twoim przedsiębiorstwie pozwoli na lepsze dostosowanie go do aktualnych spływających zamówień czy okresów wzmożonej aktywności Twojego przedsiębiorstwa, tym samym pozwoli na większą efektywność i konkurencyjność na rynku.

Elastyczny czas pracy jest też dobrym rozwiązaniem dla pracowników, choćby ze względu na możliwość wygospodarowania czasu przeznaczonego na załatwienie spraw prywatnych.

Według badań Ministerstwa Gospodarki w 2014 roku model ruchomego zatrudnienia wdrożyło jedynie 38% przedsiębiorstw i 25% instytucji publicznych, głównie w małych firmach, w hotelarstwie i gastronomii, usługach zdrowotnych i opiece społecznej.

Czytaj dalej

Staż w firmie- jak go zorganizować?

Czerwiec to początek wakacji, a więc i okres kiedy na rynku pracy pojawiają się nowi absolwenci szkół wyższych poszukujący pracy. Staż w firmie jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla kandydata jak i dla samego pracodawcy. Stażyście pozwoli nabyć doświadczenia, poznać specyfikę danego stanowiska, strukturę organizacyjną i politykę działania przedsiębiorstwa, a Tobie da szanse na zdobycie cennego pracownika.

A zatem co to takiego i jak należy go zorganizować?

Staż jest traktowany jako form przyuczenia do zawodu, często też traktowany jako okres próbny w nowej pracy. Ma różne formy ponieważ stażystą można być jeszcze w trakcie studiów, wtedy mowa o stażu studenckim lub po ich ukończeniu – staż absolwencki, może być również płatny lub bezpłatny. Nie możesz jednak przyjąć więcej stażystów niż liczba pracowników zatrudnionych na pełne etaty, a okres stażu nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Staż możesz zorganizować samodzielnie lub przy współpracy z urzędem pracy, wtedy też możesz liczyć na dofinansowanie pensji dla stażysty w wysokości 120 procent kwoty zasiłku i opłatę składek ubezpieczeniowych, jednak tylko w wypadku gdy stażysta jest zarejestrowany jako bezrobotny, nie może więc być w stracie studiów.

Żeby ubiegać się o staż z urzędu pracy w pierwszej kolejności musisz złożyć wniosek do starosty, który będzie zawierał Twoje dane jako pracodawcy, dane opiekuna stażysty, przewidywany okres stażu i liczbę miejsc, a także opis zadań jakie będzie wykonywał stażysta.

Jeśli wniosek jest już złożony pozostało czekać miesiąc na podjęcie decyzji, jeśli będzie pozytywna można zawierać umowę. Musisz w niej zawrzeć dane stażysty i wyznaczonego mu opiekuna stażu oraz zobowiązać się do przeprowadzenia stażu zgodnie opisem zamieszczonym we wniosku.

Pamiętaj jednak, że staż to nie tylko korzyści dla Twoje firmy ale i obowiązki. Musisz zapewnić stażyście realizację stażu zgodnie z ustalonym programem, zorganizować wszelkie szkolenia potrzebne na danym stanowisku również w zakresie BHP, jeśli wymagają tego warunki pracy jak również odzież ochronną. Stażysta ma również prawo do 2 dni wolnego udzielonych na wniosek za każde 30 dni kalendarzowych stażu.

Czytaj dalej

Raport dobowy - kiedy drukować?

Wszyscy przedsiębiorcy korzystający z kas fiskalnych muszą również pamiętać o obowiązku drukowania raportów dobowych. Kiedy najlepiej je wydrukować i czy robić to codziennie?

Z rozporządzenia sprawie kas rejestrujących wynika, że raport jest dokumentem zbierającym dane o wysokości obrotu z podziałem na odpowiednie stawki VAT. W raporcie dobowym zawarte są niezbędne informacje, które są podstawą do rozliczenia podatkowego, dlatego to takie ważne aby zostały poprawnie wydrukowane.

Raport dobowy, inaczej zerujący powinien być sporządzony po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, jednak najważniejsze by został wydrukowany przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia. Wyjątkiem jest sytuacja w której w danym dniu nie było sprzedaży, wtedy obowiązek drukowania raportu nie postaje. Wówczas w raporcie miesięcznym podsumowującym sprzedaż z raportów dobowych brak raportu z któregoś z dna należy traktować jako sprzedaż zerową.

Drukowanie raportów może wydawać się uciążliwe jednak pozwala kontrolować wysokość przychodów i poprawność transakcji.

Czytaj dalej

E-faktura- jakie musi spełniać wymogi i jak ją przechowywać?

Coraz więcej firm prowadzi w pełni elektroniczną obsługę swojej działalności rezygnując również z tradycyjnych papierowych faktur. Rozwiązanie to ma wiele zalet: ekologiczność tego rozwiązania wiąże się z obniżonym kosztem wygenerowania i przesłania takiego dokumentu, prostszym przechowywaniem oraz łatwym odszukaniem dokumentu. Dzięki temu oszczędzamy nie tylko nasze pieniądze, ale też czas.

Aby można było nazwać fakturę elektroniczną musi ona spełniać kilka warunków, a mianowicie zawierać wszystkie dane jakie obowiązują w przypadku faktur papierowych zapisane w formacie cyfrowym. Dokument musi być także przesłany lub udostępniony online. Najpopularniejszą opcją jest przesłanie jej za pomocą maila lub udostępnienie na specjalnej platformie. W formie elektronicznej oprócz faktur można także przesyłać faktury i noty korygujące, faktury wewnętrzne i duplikaty faktur. Należy pamiętać, że do wystawienia faktury online zgodnie z ustawą o VAT potrzebna jest akceptacja jej odbiorcy.

Zarówno tradycyjne papierowe faktury jak i elektroniczne tak samo podlegają obowiązkowi przechowywania. A co jeśli nasz system , chmura lub komputer padnie? Może jednak warto mimo wszystko drukować i przechowywać elektroniczne faktury?

W jaki sposób przechowujemy faktury zależy wyłącznie od nas, jednak należy je archiwizować podobnie jak te papierowe 5 lat. Z ustawy o VAT nie wynika obowiązek drukowania e-faktur, a zatem można je wydrukować lub pozostawić tylko maile z ich wersjami elektronicznymi. Pamiętaj też, że również e-faktury muszą być podzielone na okresy rozliczeniowe w taki sposób, aby dostęp i odszukanie ich było proste.

Czytaj dalej

Jak ująć parkingi i autostrady w firmowych rozliczeniach?

Z podróżami służbowymi poza zakupem samego pojazdu i kosztami paliwa wiążą się również opłaty za przejazd autostradami lub za postój w strefie płatnego parkowania. W jaki sposób należy je rozliczyć w firmie? Wszystko zależy od tego kto i jakim samochodem podróżował.

Jeśli pracownik podróżował własnym samochodem dylematem jest czy należy zwrócić poniesione koszty za przejazd autostradą czy parking korzystając ze zwolnienia z podatku w pełnej kwocie czy też nie? Tak. W przepisach rozporządzenia w sprawie podróży służbowej, opłat za autostrady i parkingi nie ma w katalogu wydatków związanych z używaniem samochodu. Z dalszej części rozporządzenia wynika, że należy je zaliczyć do innych niezbędnych wydatków związanych z podróżą służbową. Zatem zwrot poniesionych z tego tytułu opłat przysługuje pracownikowi oddzielnie, w wysokości faktycznie poniesionej. Stanowi również przychód zwolniony od podatku w pełnej wysokości, a nie w ramach limitu kilometrów związanego z używaniem samochodu.

Czy pracodawca również rozliczy te wydatki w kosztach w pełnej wysokości? Niestety nie. W przeciwieństwie do pracownika, zwrot opłat za parking i autostrady stanowi u pracodawcy koszt podatkowy w ramach wydatków związanych z używaniem samochodu tzw. kilometrówki. To z kolei oznacza, że nie może on być uwzględniany w kosztach w wysokości faktycznie poniesionej.

Czytaj dalej

Koniec z przerwą na papierosa w pracy

Pracodawca może zobowiązać pracownika do odpracowania przerw w pracy poświęconych na palenie lub obniżyć jego wynagrodzenie o nieprzepracowany czas. Wyegzekwowania od osób palących odpracowania czasu poświęconego na przerwy na papierosa musi jasno wynikać z regulaminu pracy lub umowy o pracę. Pracownik jednak sam zadecyduje czy odpracować przerwy czy jego pomniejszyć swoje wynagrodzenie. Obowiązek odpracowania nie dotyczy czasu 15-minutowej przerwy przysługującej pracownikowi. Wprowadzenie tego rozwiązania jest jednak możliwe tylko w warunkach ewidencjonowania czasu pracy. Rozliczenie czasu poświęconego na palenie nie może opierać się na deklaracji pracownika, bo w przypadku gdy czas faktycznej przerwy byłby krótszy powodowałoby to pracę w godzinach nadliczbowych.

W takiej sytuacji pracodawca może również wprowadzić całkowity zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie zakładu pracy, który obejmie nie tylko budynki i pomieszczenia służbowe, ale też całą posesję. Jego obowiązkiem jest jednak widoczne umieszczenia odpowiedniego oznaczenia słownego i graficznego informującego o zakazie palenia. W przypadku całkowitego zakazu pracownik może palić poza terenem zakładu pracy jedynie w czasie przysługującej mu 15-minutowej przerwy.

Sprawą kontrowersyjną jest palenie e-papierosów. W świetle przepisów nie są one jednak wyrobem tytoniowym, dlatego nie podlegają zakazowi palenia wynikającemu z ustawy o ochronie zdrowia. Pracownik może więc korzystać z e-papierosa w miejscu pracy nawet jeśli w zakładzie pracy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Czytaj dalej

Sezonowa działalność gospodarcza. Co z nią zrobić po wakacjach?

Zbliżają się wakacje - to dobry czas żeby otworzyć własny biznes. Możesz pomyśleć o sezonowej działalności jak otwarcie budki z goframi czy lodami w jednej z nadmorskich miejscowości lub hotelu dla psów we własnym domu. Pewnie zastanawiasz się czy sezonowa działalność gospodarcza wymaga rejestracji a po sezonie będziesz mógł ją zawiesić?

Zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej każda działalność, która ma charakter zarobkowy, jest związana z wytwarzaniem, budowaniem, handlem lub dostarczaniem usług i jest wykonywana w sposób ciągły wymaga rejestracji. Zatem sezonowość nie zwalnia Cie z obowiązku rejestracji Twojej firmy. Najprostszą i najszybszą formą będzie założenie jednoosobowej działalności przez wpis do CEIDG. Swoją działalność będziesz mógł rozpocząć już w dniu złożenia wniosku.

Sprawdź czy rodzaj działalności, którą chcesz rozpocząć nie wymaga jednak spełnienia dodatkowych obowiązków jak przykładowo zgody inspektora sanitarnego w przypadku budki z goframi lub obowiązek zdobycia koncesji na sprzedaż alkoholu jeżeli chcesz otworzyć bar przy plaży.

Po zakończeniu wakacji nie musisz wyrejestrowywać działalności aby uniknąć opłat przed następnym sezonem. Możesz zawiesić działalność na okres od 30 dni do 24 miesięcy, a jej wznowienie nie wyklucza możliwości ponownego skorzystania z tego prawa. Pamiętaj jednak, że zawiesić działalność możesz tylko w sytuacji, gdy nie zatrudniasz żadnych pracowników w ramach stosunku pracy.

Czytaj dalej

Czy siedziba firmy w Twoim mieszkaniu oznacza wyższy podatek od nieruchomości?

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą wielu przedsiębiorców na siedzibę firmy wybiera własne mieszkanie. Takie rozwiązanie z jednej strony umożliwia zaliczenie wydatków związanych z eksploatacją części lokalu przeznaczonej na prowadzenie działalności do kosztów uzyskania przychodu, z drugiej jednak może powodować wyższy podatek od nieruchomości.

Jeśli zdecydowałeś się na prowadzenie firmy w domu musisz zgłosić ten fakt w gminie w celu ustalenia, czy spowoduje to przekształcenie mieszkania w lokal użytkowy. Stawka podatku zależy od gminy jednak podatek od lokalu mieszkalnego wynosi około 0,80 zł za m2 natomiast od powierzchni użytkowej na cele działalności około 23 zł za m2. Różnicę widać od razu.

Zmiana lokalu z mieszkaniowego na użytkowy nastąpi jednak tylko wtedy gdy całe mieszkanie lub wydzielona część służy wyłącznie do prowadzeniu działalności gospodarczej, czyli jeśli zrobisz w nim biuro lub gabinet lekarski. Jeżeli jednak prowadzisz firmę w pomieszczeniu, które wykorzystujesz również do celów mieszkalnych a chcesz wstawić w nim jedynie biurko, komputer i kilka segregatorów wówczas nie ma podstaw do uznania go za lokal użytkowy. Dlatego samo zarejestrowanie firmy we własnym mieszkaniu nie jest podstawą do płacenia wyższego podatku.

Warto pamiętać, że jeśli kiedyś zawiesisz swoją działalność nie zwolni Cię to z płacenia wyższej stawki podatku, jeśli Twoje mieszkanie lub jego część zostało przekształcone na lokal użytkowy.

Czytaj dalej

Czy pracownik może wziąć dzień wolny w pracy na szukanie nowej pracy?

Jeśli pracodawca wypowie pracownikowi umowę o pracę, te w okresie wypowiedzenia ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy. Warunek jest jeden - to pracodawca musi wypowiedzieć umowę a okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż dwa tygodnie. Uprawnienie nie przysługuje zatem jeśli umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, także gdy była rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia przez jedną ze stron lub w razie jej wygaśnięcia.

W przypadku dwutygodniowego lub jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia pracownik ma prawo do 2 dni i 3 dni w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia. Co ważne w dni te zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Celem owych dni wolnych jest poszukiwanie nowej pracy, więc co do zasady przysługują tylko jeśli ma potrzeby poszukiwania pracy. Zwolnienie takie daje możliwość poszukiwania pracy, jednakże poza zakresem kompetencji pracodawcy jest kontrolowanie tego, jak faktycznie pracownik skorzystał ze zwolnienia.

Czytaj dalej

Kasy fiskalne przy wynajmie mieszkania

Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o nowym obowiązku posiadania kas fiskalnych wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Finansów, które reguluje jakie usługi i sprzedaż są zwolnione z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej. Od stycznia objęło ono niektóre grupy zawodowe jak lekarze czy fryzjerzy. Wiele kontrowersji rodzi jednak nałożenie obowiązku fiskalnego na wynajmujących mieszkania prywatne. Istnieją jednak cztery proste sposoby aby uniknąć rejestracji za pomocą kas fiskalnych.

Sposób 1: płatność na rachunek wynajmującego z dokładnym opisem przelewu za pośrednictwem konta bankowego lub poczty. Jeśli zapłata za najem nastąpi w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na Twój rachunek będziesz również mógł skorzystać ze zwolnienia. Warunkiem jest opisanie płatności w sposób jednoznaczny, musi więc zawierać informacje kto, kiedy i jakim tytułem dokonał zapłaty.

Sposób 2: udokumentowanie obrotu fakturą. Twój wynajem będzie zwolniony z obowiązku rejestracji poprzez kasę fiskalną, jeśli udokumentujesz go w całości za pomocą faktur. „W całości” oznacza, że jeśli choć raz przyjmiesz od najemcy gotówkę wystawiając mu fakturę, chcąc skorzystać ze zwolnienia, będziesz musiał wystawić fakturę wszystkim swoim najemcom za wszystkie miesiące. Przypominamy, że od 2014 roku właściciele mieszkań nie wystawiają już rachunków tylko faktury. Jeśli wynajmujesz lokal na cele mieszkalne będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Sposób 3: obrót poniżej 20 tys. zł. Inną podstawą do skorzystania ze zwolnienia jest limit obrotu w wysokości 20 000 zł za najem dla osób fizycznych, liczony za poprzedni rok podatkowy. Jeśli dopiero wynająłeś lub zamierzasz wynająć mieszkanie limit zostanie policzony proporcjonalne do tego okresu.

Sposób 4: wartość najmu stanowi do 20 % obrotu. Ostatni sposób dotyczy tylko osób prowadzących działalność, objętych obowiązkiem rejestracji za pomocą kas. Jeśli najem stanowi mniej niż 20% całego Twojego obrotu, możesz skorzystać ze zwolnienia z obowiązku fiskalnego.

Czytaj dalej

Amortyzacja oprogramowań komputerowych w firmie

Obecnie prawie każdy przedsiębiorca w swojej pracy korzysta z komputera a co za tym idzie z różnych oprogramowań - od prostych programów graficznych po skomplikowane programy służące do sterowania procesem produkcyjnym. Oprogramowania te podlegają amortyzacji jak choćby firmowy samochód jednak na szczególnych warunkach.

W praktyce mamy do czynienia z oprogramowaniem systemowym jak systemy operacyjne nabywane wraz z komputerem, które są niezbędne do uruchomienia komputera. Drugą opcję stanowią oprogramowania użytkowe jak programy biurowe, księgowe, magazynowe typu OEM lub BOX.

OEM są nierozerwalnie połączone z komputerem i nie mogą one być przenoszone na inne komputery co za tym idzie nie stanowią odrębnych wartości niematerialnych. Tego rodzaju programy powiększają wartość początkową zestawu komputerowego w celu dokonania odpisu amortyzacyjnego.

BOX-y mogą być natomiast instalowane na wielu komputerach dlatego stanowią odrębną wartość niematerialną. Przedsiębiorca może je zamortyzować gdy zostały przez niego nabyty z udzieleniem licencji na korzystanie, są wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością gospodarczą już od momentu zakupu w perspektywie czasu dłuższej niż rok.

W takiej sytuacji jego wartością początkową jest cena nabycia powiększona o wydatki związane z zakupem, czyli koszty transportu, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programu naliczone do dnia przekazania programu do używania. Nie ma natomiast możliwości uwzględniane w nich szkoleń z obsługi programu dla pracowników.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na podobnej zasadzie jak innych środków trwałych. Jeśli wartość początkowa programu jest niższa niż 3 500 zł odpisu amortyzacyjnego można dokonać jednorazowo.

Czytaj dalej

Wysokie kary za brak widocznych cen

Sprzedawcy i usługodawcy mają obowiązek umieszczania cen towarów lub usług w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości dla klienta. W przypadku naruszenia tej zasady Inspekcja Handlowa może nałożyć wysoką karę pieniężną.

Do 2014r. istniał obowiązek oznaczania towarów na dwa sposoby, poprzez uwidacznianie cen w miejscu sprzedaży oraz bezpośrednie oznaczenie ceną towaru tzw. metkowanie. Obecnie nie mają obowiązku metkowania towarów jednak kary nakładane na przedsiębiorców naruszających przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług są o wiele wyższe. Wysokość grzywny wzrosła z 1 500 zł do maksymalnej kwoty 20 000 zł, a w szczególnych przypadkach nawet do 40 000 zł. Kara taka jest automatyczna i bez znaczenia jest czy przedsiębiorca naruszył przepisy z własnej winy czy też nieumyślnie.

Wysokość kary jest proporcjonalna do stopnia naruszenia a na jej wysokość wpływ ma dotychczasowa działalność przedsiębiorcy oraz wielkość obrotów i przychodów. Przykładowo niższa kara grozi w przypadku niezamieszczenia ceny jednostkowej towaru niż w przypadku gdy nie została uwidoczniona wcale. Z kolei wyższa kara obejmie tego sprzedawcę, który już wcześniej był karany przez Inspekcję Handlową za tego typu naruszenia.

Warto o tym pamiętać i przywiązywać szczególną wagę do oznaczania tworów cenami, ponieważ w przypadku trzykrotnej negatywnej kontroli w ciągu jednego roku Inspekcja Handlowa może nałożyć skumulowaną karę pieniężną w wysokości 40 000 zł.

Czytaj dalej

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

Każdy firma prowadząca działalność online musi mieć regulamin i publikować go na swojej stronie. Warto dokładnie go przemyśleć ponieważ tylko ujęte w nim postanowienia są wiążące dla klientów.

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale według przepisów prawa regulamin jest wzorcem umownym, a co za tym idzie podlega kontroli jak każda inna umowa. Częstym błędem jest wprowadzanie klauzul niedozwolonych, postanowień typowych dla innych umów lub niedostosowanie regulaminu do rodzaju prowadzonej działalności.

Przykładem niedozwolonej klauzuli jest wskazanie siedziby sprzedającego jako miejsca rozstrzygnięcia sporów związanych z umowami, podczas gdy jedynym właściwym organem orzekającym w tej sprawie w Polsce jest Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z drugiej strony mimo, że regulamin ma charakter umowy nie oznacza to, że można wprost przepisać w nim postanowienia z innych umów. Przykładowo niedozwolone jest zawarcie w regulaminie klauzuli powszechnie stosowanej w umowach mówiącej o tym, że „w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego”. W myśl interpretacji SOKiK zapis ten wprowadza w błąd klienta sugerując, że kodeks kompleksowo reguluje jego prawa, pomijając inne ustawy szczególnie istotne ze względu na specyfikę zakupów internetowych, dlatego należy się go wystrzegać.

Zawarcie w regulaminie niedozwolonej klauzuli może okazać się kosztowne. W razie przegrania sporu przez SOKiK konieczne będzie poniesienie kosztów postępowania i ogłoszenia wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co może wynieść nawet 1500zł. Dlatego do tworzenia każdego regulaminu należy podejść indywidualnie dostosowując go do potrzeb swojej działalności, warto również skonsultować się z prawnikiem.

Czytaj dalej

Mniej biurokracji dla pracodawców w zakresie danych osobowych

Wprowadzone z początkiem roku zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, których celem było uproszczenie procedur dla przedsiębiorców pozostawiają wybór przedsiębiorcy czy zatrudnić Administratora Bezpieczeństwa Informacji, co pozwoli jednak uniknąć konieczności rejestracji bazy danych.

Podobnie jak przedtem podmioty przetwarzające dane osobowe nie muszą powoływać odrębnego stanowiska ABI. Jeśli tego jednak tego nie zrobią Administrator Danych Osobowych sam będzie musiał zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, przyjmując na siebie tym samym odpowiedzialność.

Dużą zmianą jest zwolnienie z wymogu rejestracji zbiorów danych do GIODO w przypadku utworzenia stanowiska ABI. Wyłączone z rejestru nie zostaną tylko dane wrażliwe, czyli te dotyczące pochodzenia rasowego i etnicznego, a także poglądów. Zwolnienie to pozwoli na ułatwienie procedur przedsiębiorcom.

Rozszerzeniu uległy dotychczasowe kompetencje ABI, do których należy sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych, opracowywanie i aktualizowania dokumentacji, prowadzenie jawnego rejestru przetwarzanych zbiorów danych i sporządzanie audytów na zlecenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przed zmianą przepisów nie obowiązywały wymagania w zakresie kwalifikacji osób pełniących funkcję ABI. Obecnie na to stanowisko może zostać powołana osoba z wyższym wykształceniem, niekarana za umyślne przestępstwo oraz posiadająca odpowiednią wiedzę z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych. Powołanego pracownika na stanowisko ABI każdorazowo należy zgłosić do GIODO, które sporządza jawny rejestr w celu kontroli administratorów. Pracodawcy, którzy już zatrudnili ABI muszą to zgłosić najpóźniej do 30 czerwca 2015 r.

Czytaj dalej

Zwolnienie pracownika który nie stawia się w pracy

Pracownik ma obowiązek zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy najpóźniej w drugim jej dniu. Niedotrzymanie tego terminu można uznać za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Czy jednak w sytuacji, gdy pracownik nie podał aktualnego adresu korespondencyjnego zwolnienie będzie skuteczne?

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym musi być doręczone w formie pisemnej. Pracodawca może przekazać je pracownikowi osobiście lub w przypadku, gdy nie stawia się on w pracy za pośrednictwem poczty. W takim przypadku dla pracodawca powinien wysłać zwolnienie listem poleconym na adres do korespondencji podany przez pracownika. Co ważne pracodawca ma prawo żądać od pracownika jego aktualnego adresu do wysyłania korespondencji, a pracownik ma obowiązek informowania o jego zmianie. Jeśli jednak pracownik go nie podał, pracodawca może wysłać wypowiedzenie na adres zameldowania lub zamieszkania podany w procesie rekrutacji.

Według kodeksu cywilnego pismo o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia uznaje się za doręczone z chwilą, gdy druga strona mogła się zapoznać z jego treścią. Jeśli zostanie odebrane przez pracownika lub inną dorosłą osobę, za datę rozwiązania umowy o pracę przyjmuje się datę doręczenia. Natomiast w sytuacji, gdy pracownik poczty ustali, że pracownik nie mieszka pod tym adresem, datą rozwiązania umowy o pracę będzie data dokonania przez pocztę takiej adnotacji. Jednak nieodebranie przez adresata przesyłki dwukrotne awizowanej stwarza domniemanie o możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią i uznaje jego doręczenie. Potwierdza o wyrok Sądu Najwyższego z 5.10.2005r.

Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji

Gromadzenie dużej ilości informacji dotyczących potencjalnych pracowników jest nieodłącznym elementem procesu rekrutacji. Pracodawcy często zadają sobie pytanie jakich danych mogą żądać od kandydatów do pracy w związku z ochroną danych osobowych.

Katalog danych osobowych, jakich może żądać pracodawca jest ściśle określony przez kodeks pracy. Nie budzi żadnych wątpliwości, że należy do niego informacja o imieniu i nazwisku, imionach rodziców, dacie urodzenia, miejscu zamieszkania, wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Bez zgody kandydata pracodawca nie ma prawa pytać o inne rzeczy. Podstawową zasadą przeprowadzanego procesu rekrutacji jest uzyskanie zgody ze strony kandydata wyrażonej w formie pisemnej poprzez dołączenie odpowiedniej klauzuli.

Pracodawca powinien pamiętać, że z kodeksu nie wynika uprawnienie do domagania się zdjęcia kandydata, który może jednak samodzielnie zdecydować o jego dołączeniu oraz żądanie referencji. Niedopuszczalne jest zaciąganie informacji o kandydacie u poprzednich pracodawców bez jego wiedzy.

Z kolei zaświadczenie o niekaralności może być wymagane tylko od ograniczonego kręgu osób do której należą prokuratorzy, sędziowie, urzędnicy, pracownicy służby cywilnej, policjanci, inspektorzy kontroli skarbowej, nauczyciele mianowani i dyplomowani, pracownicy ochrony, kierowcy i księgowi. Od innych osób pracodawca nie ma prawa żądać takiego zaświadczenia. Pracownik może oczywiście sam złożyć zaświadczenie o niekaralności, co w praktyce może pozytywnie wpłynąć na szanse kandydata w procesie rekrutacji.

Czytaj dalej

Facebook inspiracją dla Państwowej Inspekcji Pracy

Na jednym z największych portali społecznościowych, Facebook, powstają liczne grupy, na stronie których pracownicy mogą ostrzec swoich kolegów przed nieuczciwym pracodawcą. Grupy te cieszą się bardzo dużą popularnością i działają już w każdym większym mieście w Polsce. Czarne listy pracodawców zainteresowały także Państwową Inspekcja Pracy, bowiem informacjetamzawarte mogą być podstawą do kontroli przedsiębiorców.

Skargi na przedsiębiorców składane są do PIP w różny sposób, poprzez formularz e- skargi zamieszczony na stronie internetowej, listownie lub przy okazji indywidualnych spotkań. Informacje o nierzetelnych przedsiębiorcach coraz częściej są też publikowane w sieci,obok których PIP niechce przejść obojętnie.

Facebook może uzupełniać naszą wiedzę o nowych, groźnych dla pracowników zjawiskach. Dlatego kierownictwo PIP postanowiło monitorować tzw. czarne listy pracodawców na tym portalu i interweniować w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia”- mówi Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy głównego inspektora pracy.

Zaniedbań w przedsiębiorstwach jest wiele,w samym Inspektoracie Pracy w Krakowie rocznie zgłaszanych jest około trzech tysięcy skarg rocznie, głównie o niewypłacanie pensji pracownikowi.

Czytaj dalej

Zawieszenie biznesu a wspólne rozliczenie

Czy małżonek, który rozliczał się z urzędem skarbowym za pomocą podatku liniowego może rozliczyć się wspólnie z żoną jeśli zawiesił działalność gospodarczą w ciągu roku?

Przepisy podatkowe zabraniają wspólnego rozliczania się współmałżonków objętych podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem. Dlatego też nie ma absolutnie znaczenia czy działalność została zawieszona czy nie lub czy przedsiębiorca osiągnął stratę w danym roku podatkowym. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca straci prawo do rozliczania się za pomocą podatku liniowego w trakcie roku. Wtedy bowiem musiałby skorygować zaliczki na PIT i obliczyć je według skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych. Taka sytuacja dałaby możliwość na wspólne rozliczenie się współmałżonków.

Przypominamy jednak, że warunkiem wspólnego rozliczania się małżonków jest konieczność pozostania w związku małżeński przez cały rok podatkowy oraz utrzymanie wspólnoty majątkowej. Podpisana intercyza lub ogłoszenie separacji w ciągu roku już wyklucza taką możliwość.

Czytaj dalej

Kiedy carpooling podlega opodatkowaniu?

Carpooling, inaczej wspólne przejazdy stały się coraz bardziej popularne z uwagi na obniżenie kosztów przejazdu ograniczając tym samym ruch na drogach i zmniejszając emisję CO2. Czy w związku z oferowaniem takich przejazdów konieczne będzie zapłacenie podatku?

Założeniem wspólnych przejazdów jest podział kosztów podróży, w skład których wchodzi paliwo oraz opłaty drogowe pomiędzy wszystkich pasażerów. A zatem kierowca organizujący przejazd nie może uzyskać od pasażerów łącznie większej sumy niż wydatki, które poniósł na podroż, czyli nie może na nich zarabiać. W przeciwnym wypadku kierowca podlega podatkowaniu.

Aby przejazd można było nazwać carpoolingiem musi mieć charakter okazjonalny i odbywać się przy okazji podróży kierowcy, który nie zależnie od życzenia pasażerów taką podróż odbędzie, a wspólny przejazd pozwoli jedynie na zmniejszenie kosztów. To odróżnia carpooling od zorganizowanego transportu zbiorowego, który jako działalność gospodarcza jest nastawione na zysk.

W przypadku zorganizowania wspólnego przejazdu samochodem zarejestrowanym na działalność gospodarczą, bez znaczenia został on zarejestrowany na własną czy cudzą firmę, przejazd taki zawsze rodzi obowiązek odprowadzenia podatku od takiej działalności. Próba obniżenia kosztów podczas przejazdów samochodem służbowym grozi grzywną Urzędu Skarbowego.

Czytaj dalej

Elektroniczny PIT już w tym roku

Od tego roku wypełnianie przez przedsiębiorców PIT ma być szybsze i obarczone mniejszą ilością błędów. Wszystko dzięki budowie elektronicznej administracji podatkowej. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 26 września 2014 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczając się w tym roku z ZUS dokumenty należy złożyć elektronicznie, w zamian otrzymamy wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe oraz usprawniona zostanie elektroniczna wymiana informacji.

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2015r. i zgodnie z nimi, przedsiębiorcy, którzy zatrudniają powyżej pięciu pracowników jak również rozliczają się korzystając z usług biur księgowych, będą musieli rozliczyć z urzędem skarbowym elektronicznie. Nowe przepisy dotyczą informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3, rocznego obliczenie podatku PIT-40 jak również deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.

Natomiast małym przedsiębiorstwom, które zatrudniają do pięciu pracowników i rozliczają się samodzielnie pozostawiono możliwość złożenia dokumentów podatkowych w formie papierowej. Jeśli pozostaną przy tradycyjnym rozwiązaniu PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, PIT-40, PIT-4R oraz PIT-8AR należy złożyć do 2 lutego. Wyjątkiem jest IFT-3 które można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

W elektronicznym systemie zostały utworzone Uniwersalne Bramki Dokumentów, które pozwalają na złożenie jednorazowo zbiorczej informacji do 20 tys. dokumentów, za które przedsiębiorca otrzyma jedno poświadczenie odbioru dla całości wysłanych dokumentów. Dokumenty przekazane w formie elektronicznej mają usprawnić pracę US i automatycznie zapisywać dane w systemie dzięki czemu podatnicy będą otrzymywać wstępnie wypełnione zeznania podatkowe.

Czytaj dalej

Rower w firmie się opłaca

Jeżeli Twój biznes wymaga ciągłego przemieszczania się po zatłoczonym mieście, a Ty najwięcej czasu spędzasz stojąc w korku pomyśl o zakupie jednośladu. Szybciej dotrzesz do kontrahentów, nie będziesz martwił się o znalezienie miejsca parkingowego, jak również będziesz mógł skorzystać z odliczenia podatku oraz odpisów amortyzacyjnych.

Co prawda nie każdy biznes pozwala na to, aby przemieszczać się rowerem. Jeśli jednak w przypadku Twojej firmy jest to możliwe, warto się zastanowić nad korzyściami, które płyną z takiego rozwiązania. Do kosztów podatkowych można zaliczyć wszelkie wydatki, które przedsiębiorca ponosi w celu uzyskania przychodu, więc nic nie stoi na przeszkodzie by zaliczyć do kosztów firmy zakup roweru i odliczyć od niego podatek VAT. W przypadku zakupu roweru, można skorzystać z pełnego odliczenia VAT-u. Warto pamiętać, że przedsiębiorca może dokonać takiego zakupu zarówno dla siebie jak i dla swoich pracowników. Rower ten podobnie jak samochód zostaje wpisany jako środek trwałym firmy i występuje możliwość dokonania od niego odpisów amortyzacyjnych. Jeśli cena jednośladu nie przekroczy 3,5 tys. złotych amortyzację można rozliczyć jednorazowo. Jeśli koszt będzie jednak wyższy amortyzację należy rozłożyć w czasie.

Co ważne, fakt posiadania firmowego samochodu nie wyklucza możliwości zakupu na potrzeby działalności gospodarczej dodatkowo jednośladu. Ważne jest by taki zakup miał wskazany związek z prowadzoną działalnością i był gospodarczo uzasadniony. Interpretacja przepisów podatkowych przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy potwierdza, że zakup jednośladów dotyczy zarówno rowerów jak i skuterów czy motocykli i nie wprowadzona ograniczeń dotyczących ich wartości.

Czytaj dalej

Czym skutkuje wycofanie samochodu z działalności – cz. 3 VAT

Ostatnim już dylematem dla przedsiębiorcy przy wycofaniu samochodu z działalności jest rozliczenie podatku VAT. Przekazanie samochodu firmowego na cele prywatne właściciela lub wspólników podlega opłaceniu podatku VAT, jednak tylko w przypadku gdy przy zakupie pojazdu przysługiwało prawo, w całości lub częściowo do odliczenia podatku. Jeżeli natomiast przy nabyciu firmowego samochodu przedsiębiorca nie skorzystał z prawa do odliczonego podatku VAT, jak również w trakcie jego użytkowania nie zakupił do niego elementów z odliczeniem podatku, to wówczas jego późniejsze przekazanie na cele osobiste nie będzie obciążone VAT.

W większości przypadków firmy odliczają podatek VAT od zakupionego pojazdu. Jednak są przypadki, w których jest to niemożliwe, wtedy też przy wycofaniu pojazdu przedsiębiorcy nie muszą płacić VAT. Po pierwsze gdy samochód będący wcześniej własnością jednego ze wspólników został wprowadzony do firmy w postaci oświadczenia. Nie nastąpiło wtedy odliczenie podatku przy jego wprowadzeniu, a zatem nie nastąpi przy jego wycofaniu. Drugim częstym przypadkiem jest zakup pojazdu do firmy od prywatnej osoby fizycznej.

Również sprzedaż samochodu po wycofaniu z działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu VAT. Po wycofaniu samochodu z działalności gospodarczej ma on status prywatnego składnika majątku, co oznacza to, że ewentualna jego sprzedaż pozostaje poza zakresem przepisów VAT. Mimo to należy pamiętać, że sprzedaż samochodu prywatnego jest obarczona podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jedynym warunkiem zwolnienia z tego podatku, jest sytuacja w której wartość sprzedawanego mienia nie przekracza 1 000zł, co w przypadku samochodu raczej się nie zdarza. Podatek w wysokości 2% wartości pojazdu, należy zadeklarować i zapłacić w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od daty sprzedaży. Jednak obowiązek jego zapłaty spoczywa na kupującym.

Czytaj dalej

Czym skutkuje wycofanie samochodu z działalności – cz. 2 Sprzedaż samochodu

Następstwem wycofania samochodu z działalności gospodarczej jest przekazanie go na cele prywatne lub sprzedaż. Jak zostało już wspomniane wycofanie samochodu z działalności gospodarczej i przekazanie go do celów prywatnych jest zbyciem nieodpłatnym. Skutki podatkowe rodzi dopiero późniejsza sprzedaż takiego samochodu.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mimo, że samochód został wycofany działalności jego sprzedaż będzie stanowić przychód z działalności gospodarczej jeszcze przez 6 lat. Oznacza to, że samochód wycofany z działalności gospodarczej jeszcze przez 6 lat ma status składnika związanego z tą działalnością. W momencie jego wycofania z działalności podatnik ma obowiązek zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej auta, o ile dalej ich dokonuje. Jeśli podatnik zdecyduje się jednak na sprzedaż niezamortyzowanego pojazdu przed upływem 6 lat od wycofania to ma możliwość pomniejszenia przychodu o wartość niezamortyzowaną. Oznacza to, że od kwoty sprzedaży pojazdu może odliczyć niezamortyzowaną jeszcze wartość początkową pojazdu i tylko od pozostałej kwoty zapłacić podatek.

Wspomniane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym nie odnoszą się natomiast do darowizny. Tak samo jak wycofanie samochodu z działalności nie prowadzi do osiągnięcia zysku, tak darowizna, jako nieodpłatne świadczenie również nie spowoduje powstania przychodu po stronie obdarowujący. Należy pamiętać, że jeżeli samochód przekazany na rzecz członka rodziny nie został jeszcze zamortyzowany to pozostałej niezamortyzowanej wartości nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj dalej

Czym skutkuje wycofanie samochodu z działalności? Cz.1 Podatek dochodowy

Samochód jest jednym z elementów najczęściej wchodzących w skład majątku firmy, wpisywanym do ewidencji środków trwałych. Jego przydatność do celów gospodarczych jest ograniczona czasowo, dlatego częstym następstwem jest przekazanie go na cele prywatne lub sprzedaż. Działanie to może w niektórych przypadkach wiązać się z obowiązkiem podatkowym z czego przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy.

W przypadku działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo sprawa jest prosta, podobnie w spółkach osobowych, ponieważ przekazanie pojazdu nie wiąże się ze zmianą właściciela. Sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku spółek kapitałowych i jest bardziej skomplikowana. Co do zasady wycofanie samochodu z działalności gospodarczej i przekazanie go na cele osobiste właściciela jednoosobowej firmy, wspólnika spółki cywilnej lub spółki jawnej jest zbyciem nieodpłatnym. Dlatego w związku z samym wycofaniem samochodu z działalności nie powstaje obowiązek podatkowy, niezależnie od tego, czy auto zostało zamortyzowane, czy też nie.

W przypadku wspomnianych spółek osobowych, samochód wycofany z działalności gospodarczej wspólnicy mogą przekształcić we współwłasność ułamkową lub przekazać ją na własność jednego ze wspólników. W pierwszym przypadku staje się on własnością wszystkich wspólników w wysokości odzwierciedlającej ich udziały w firmie. Jednak gdy wspólnicy decydują się przekazać samochód na rzecz tylko jednego z nich, wymagane jest zniesienie współwłasności. W tym wypadku odpłatne zbycie udziału we współwłasności samochodu stanowi dla wspólników przychód, a co za tym idzie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. Dość częstą praktyką jest również wnoszenie przez jednego ze wspólników wkładu niepieniężnego w postaci samochodu. Należy mieć na uwadze, że jego wycofanie z działalności i przekazanie do celów prywatnych spowoduje obniżenie wartości wkładu wspólnika, co według prawa majątkowego zawsze podlega obowiązkowi podatkowemu podatkiem od osób fizycznych.

Warto również wspomnieć, że przekazany pojazd należy wykreślić z ewidencji środków trwałych firmy, podając powód i datę. Według prawa czynność ta nie wymaga dodatkowego udokumentowania, jednak warto spisać oświadczenie o wycofaniu samochodu z ewidencji środków trwałych w przypadku właścicieli jednoosobowej firmy lub protokołu przekazania samochodu w przypadku spółki.

Czytaj dalej

Odbiór godzin nadliczbowych a wynagrodzenie za pracę

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy pracownikowi przysługuje prawo do czasu wolnego lub otrzymania stosownego dodatku do wypłaty za każdą ponadnormatywną godzinę pracy. Często problem stanowi jednak określenie terminu, w jakim należy wypłacić ten ekwiwalent lub kiedy odliczyć z pensji pracownika nadliczbowe godziny.

Jeśli pracownik jest zatrudniony w podstawowym systemie pracy w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym i wynagradzany jest stawką godzinną to odpowiednia kwota za nadgodziny powinna być wypłacona w miesiącu, w którym zostały one wypracowane. A zatem jeśli pracownik w danym miesiącu przepracował 20 nadliczbowych godzin to pracodawca jest zobligowany do wypłacenia w tym samym miesiącu kwoty w przeliczeniu za stałą liczbę godzin powiększoną o 20. Pracownik ma również prawo do odbioru nadliczbowych godzin w własny wniosek w postaci czasu wolnego. Pracownik może wykorzystać te godziny w miesiącu, w którym je wypracował lub ten w miesiącach następnych. Jeśli się na to zdecyduje powinien złożyć wniosek do pracodawcy jeszcze przed terminem otrzymaniem wypłaty nawet jeśli odbiór godzin będzie miał miejsce w miesiącach następnych.

Niezależnie od tego, kiedy pracownik zdecyduje się na odbiór godzin pracodawca musi wypłacić odpowiednio wyższą pensję w miesiącu, w którym przekroczono normy czasu pracy. Następnie w miesiącu, w którym pracownik odbiera nadgodziny wypłacona pensja będzie odpowiednio pomniejszoną o liczbę odebranych przez pracownika godzin.

Czytaj dalej

Ostateczny termin dla umorzenia zaległych składek ZUS

Nowy Rok sprzyja refleksjom oraz noworocznym postanowieniom. Warto również załatwić zaległe sprawy by móc wejść w 2015 rok z czystym sumieniem. Tym, którzy jeszcze tego nie zrobili przypominamy, że 15 stycznia 2015 r. upływa termin złożenia wniosku o umorzenie zaległych składek ubezpieczeniowych przez osoby, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą mają zaległości za okres od stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009r.

Abolicja dotyczy przedsiębiorców podlegających obowiązkowi płacenia ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz opłacania składki na Fundusz Pracy. Prawo do abolicji mają również spadkobiercy lub osoby trzecie, pod warunkiem, że ZUS wydał decyzję o ich odpowiedzialności. Aby móc skorzystać z abolicji składkowej, należy złożyć wniosek o umorzenie zaległych składek w jednostce terenowej ZUS lub nadać w placówce pocztowej, najpóźniej do 15 stycznia 2015 r. Jest to termin ostateczny co oznacza, że nie będzie możliwości jego przywrócenia. Wyjątek przewidziano jedynie dla osób, które otrzymały decyzję od ZUS o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, wysokości zadłużenia lub decyzję o odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców po 15 stycznia 2013 r. Na złożenie wniosku będą one miały dodatkowe 12 miesięcy.

Należy pamiętać, że warunkiem umorzenia jest uregulowanie wszystkich należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy. Można również zawrzeć umowę o rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności. Po otrzymaniu decyzji o umorzenia będzie można uzyskać szczegółową informację o wysokości zaległych płatności. Osoba, która otrzymała lub otrzyma decyzję o odmowie umorzenia należności na podstawie przepisów tzw. ustawy abolicyjnej, może ponownie złożyć wniosek o umorzenie tych należności jednak nie później niż do dnia 15 stycznia 2015 r.

Czytaj dalej

Zmiany w użytkowaniu samochodów firmowych do celów prywantych

Zgodnie z nowelizacją ustawy, już od 1 stycznia 2015 r. nastąpi zmiana w systemie rozliczania służbowych samochodów wykorzystywanych do celów prywatnych.

Do tej pory korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego w czasie prywatnym, jako nieodpłatne świadczenie, wymagało opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Trudność sprawiało przede wszystkim, ustalenie wartości pieniężnej świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu, gdyż przepisy nie precyzują dokładnie jego kwoty. Do określenia wartości świadczenia najczęściej stosowano dwie metody, tzw. kilometrówkę, która określa stawkę za przejechanie 1 km, lub przyjmowano ceny jakie stosują firmy zajmujące się wynajmem samochodów. Częściej stosowana była druga metoda, jednak wiązała się z dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorcy, a mianowicie ustaleniem właściwej stawki wynajmu dla danego pojazdu i ewidencją przebiegu. W konsekwencji sprzyjało to nieujawnianiu tych czynności do celów podatkowych.

Według nowych przepisów system rozliczania podatku dochodowego, zostanie zastąpiony ryczałtem. Rozwiązanie to polega na określeniu stałej wartości świadczenia, które podlega opodatkowaniu, co pozwoli uniknąć wielu wątpliwości i błędów. Stawka będzie stałą, miesięczną opłatą, zależną jedynie od pojemności silnika pojazdu. Nie będzie miała znaczenia liczba przejechanych kilometrów. Dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3, zryczałtowana wartość podatku wyniesie 45 zł miesięcznie. W przypadku pojazdów o większej pojemności silnika, będzie to miesięczny koszt 72 zł. Zaś jeśli samochód służbowy będzie wykorzystywany do celów prywatnych, tylko przez część miesiąca, wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania.

Zmiany w przepisach nie regulują wprost, czy w ryczałcie zawiera się prywatne paliwo pracownika. Jedynie odpowiednio ułożona polityka samochodowa firmy, może jasno to określić, tak aby wybrać najkorzystniejszą z opcji. Pozwoli to również, na określenie możliwości korzystania z samochodów służbowych przez użytkowników niebędących pracownikami, takich jak zleceniobiorcy. Dobrze sporządzony regulamin korzystania z samochodów firmowych powinien jasno określać zasady korzystania z nich i zawierać umowę o powierzenie mienia pracownikowi. Musi być także dostosowany do specyfiki działalności firmy oraz regulować zasady przyznawania samochodów służbowych.

Czytaj dalej

Świąteczny problem obdarowującego

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pracownicy często otrzymują dodatkowe świadczenia w postaci bonów, paczek żywnościowych lub organizacji świątecznych spotkań. Miły gest, jednak zdarza się, że pracodawca pozostaje z dylematem, w jaki sposób powinien owo świadczenie rozliczyć. Nie jest pewnie czy świadczenia te powinien zaliczyć do przychodu pracownika i kiedy jest zobowiązany zapłacić składkę ubezpieczenia oraz podatek. To czy świadczenie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu, zależy przede wszystkim od środków, z których zostało ono sfinansowane. Mowa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, funduszu utworzonym na cele socjalno-bytowe i o środkach obrotowych firmy.

Bony towarowe są jednym z najczęściej wręczanych pracownikom świadczeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uprawniają do pobrania towaru określonej wartości, nie można ich jednak zamienić na gotówkę. W przypadku finansowania ze środków z ZFŚS, bez względu na wartość bonu, nie trzeba będzie zapłacić składki ZUS. Należy jednak pamiętać, że wypłacanie świadczenia z tego funduszu musi być uzależnione od sytuacji materialnej pracownika. Pracodawcy często popełniają błąd, wydając wszystkim pracownikom bony z tego funduszu, lub nie uwzględniając dochodów wszystkich członków rodziny. Wydatek na zakup bonów będzie również zwolniony z oskładkowania, jeśli został dokonany ze środków funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe, jednak wartość świadczenia w tym przypadku jest ograniczona do 380 zł w roku rozliczeniowym. Pracodawca może również zapłacić za bony z własnych środków. W takim przypadku, należy odprowadzić składkę. W sytuacji, gdy bon jest sfinansowany z dwóch źródeł, należy obliczyć składkę tylko od części zapłaconej ze środków obrotowych.

Drugi popularnym dodatkiem świątecznym są paczki, główne żywnościowe. Kwestia ich oskładkowania jest podobna, jak w przypadku bonów. Zdarza się jednak, że w paczkach pracodawca przekazuje pracownikom produkty wytwarzane przez siebie – nie mamy, więc tu do czynienia z typowym zakupem. Mimo to pracodawca winien uwzględnić wartość przekazywanych produktów w rozliczeniu składek.

Rozdanie paczek świątecznych często ma miejsce podczas organizowanych przez pracodawcę imprez. Ich przygotowaniem może zająć się sam lub zlecić to firmie zewnętrznej. Koszty tego rodzaju imprez, nie wchodzą do podstawy wymiaru składek. Inaczej jest w sytuacji, gdy pracodawca kupuje dla pracowników bilety na ogólnodostępną imprezę, wtedy traktowane są jak bony towarowych.

W przypadku dylematu, czy należy zapłacić podatek dochodowy, również decydujące jest źródło finansowania. Wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń rzeczowych lub pieniężnych, finansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i nie przekraczających rocznie kwoty 380 zł. Ulga nie dotyczy bonów, talonów uprawniających do wymiany na towary lub usługi, które w całości podlegają opodatkowaniu.

Czytaj dalej

Od Nowego Roku dowóz pracowników do pracy bez podatku

Od Nowego Roku dowóz pracowników do pracy bez podatku

Czytaj dalej

Pożyczka niskoprocentowa dla absolwentów

Pożyczka niskoprocentowa dla absolwentów

Czytaj dalej

Obowiązek kas fiskalnych od 2015 roku

Obowiązek kas fiskalnych od 2015 roku

Czytaj dalej

Urlopy na 2015- obowiązkowe planowanie

Urlopy na 2015- obowiązkowe planowanie

Czytaj dalej

Pracownik rzadziej kierowany będzie na badania

Pracownik rzadziej kierowany będzie na badania

Czytaj dalej

To Urząd Skarbowy decyduje o miejscu kontroli

To Urząd Skarbowy decyduje o miejscu kontroli

Czytaj dalej

Pieniądze zgromadzone w OFE i ZUS należą się wdowie

Pieniądze zgromadzone w OFE i ZUS należą się wdowie

Czytaj dalej

Wynagrodzenie 2015

Wyższe wynagrodzenie od 2015 roku

Czytaj dalej

Dzięki e- zwolnieniu ZUS będzie kontrolował chorych na bieżąco

Dzięki e- zwolnieniu ZUS będzie kontrolował chorych na bieżąco

Czytaj dalej

Lepiej samodzielnie wynajmować apartamenty

Lepiej samodzielnie wynajmować apartamenty

Czytaj dalej

Blogerzy zyskają więcej na reklamach

Blogerzy zyskają więcej na reklamach

Czytaj dalej