JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Amortyzacja oprogramowań komputerowych w firmie

Obecnie prawie każdy przedsiębiorca w swojej pracy korzysta z komputera a co za tym idzie z różnych oprogramowań - od prostych programów graficznych po skomplikowane programy służące do sterowania procesem produkcyjnym. Oprogramowania te podlegają amortyzacji jak choćby firmowy samochód jednak na szczególnych warunkach.

W praktyce mamy do czynienia z oprogramowaniem systemowym jak systemy operacyjne nabywane wraz z komputerem, które są niezbędne do uruchomienia komputera. Drugą opcję stanowią oprogramowania użytkowe jak programy biurowe, księgowe, magazynowe typu OEM lub BOX.

OEM są nierozerwalnie połączone z komputerem i nie mogą one być przenoszone na inne komputery co za tym idzie nie stanowią odrębnych wartości niematerialnych. Tego rodzaju programy powiększają wartość początkową zestawu komputerowego w celu dokonania odpisu amortyzacyjnego.

BOX-y mogą być natomiast instalowane na wielu komputerach dlatego stanowią odrębną wartość niematerialną. Przedsiębiorca może je zamortyzować gdy zostały przez niego nabyty z udzieleniem licencji na korzystanie, są wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością gospodarczą już od momentu zakupu w perspektywie czasu dłuższej niż rok.

W takiej sytuacji jego wartością początkową jest cena nabycia powiększona o wydatki związane z zakupem, czyli koszty transportu, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programu naliczone do dnia przekazania programu do używania. Nie ma natomiast możliwości uwzględniane w nich szkoleń z obsługi programu dla pracowników.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na podobnej zasadzie jak innych środków trwałych. Jeśli wartość początkowa programu jest niższa niż 3 500 zł odpisu amortyzacyjnego można dokonać jednorazowo.

Czytaj dalej