JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Jednolity plik kontroli- co to jest i kogo obejmuje?

Od 1 lipca 2016 roku organy podatkowe będą mogły żądać przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych podatnika w formie elektronicznej dostosowanej do wymogów organu kontrolującego.

Obowiązek ten tyczy się tylko tzw. dużych przedsiębiorstw.

Małe i średnie przedsiębiorstwa do tych wymogów będą musiały się dostosować do 1 lipca 2018 r. Do tego czasu będą oni mogli dobrowolnie przekazywać organom podatkowym księgi i dokumenty w wymaganej formie elektronicznej w formie tzw. jednolitego pliku kontrolnego. O tym czy ktoś jest zwolniony z obowiązku przedstawienia jednolitego pliku kontrolnego decyduje definicja małego i średniego przedsiębiorcy zawarta w ustawie o swobodzie wykonywania działalności gospodarczej.

Istotną kwestią jest fakt, że organy podatkowe mogą żądać przekazania ksiąg i dowodów księgowych w wymaganym formacie elektronicznym od: kontrolowanych podatników, kontrahentów kontrolowanego podatnika, pracownika kontrolowanego podatnika, osoby współdziałającej z kontrolowanym.

Czytaj dalej

Będzie Centralny Rejestr Podatnika

Już od kwietnia 2016 r. może zacząć działać Centralny Rejestr Podatników.

Jego utworzenie ma na celu ograniczenie skali wyłudzeń podatkowych w Polsce. Ustawa wprowadza także przepis szczególny, na mocy którego organ prowadzący Centralny Rejestr może udostępnić wrażliwe dane na żądanie: Policji, ABW, CBA lub innych służb.

Z projektu ustawy dotyczącego opodatkowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych wynika, że we wniosku o wpis do rejestru, firmy będą musiały podać podstawowe dane podatnika, jak również informacje o wysokości zobowiązań z tytułu VAT, PIT, CIT oraz podatku od nieruchomości. Zarówno spis do Centralnego Rejestru Podatników, jak i jego aktualizacje będą każdorazowe odpłatne w wysokości 200 zł. Dochody z tytułu opłaty będą dochodem budżetu państwa.

Czytaj dalej

Uwaga zmiany ! Nie dla każdego OPP 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Od 9 listopada 2015 r. obowiązują zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nowelizacja szczególnie dotyczy OPP, które są uprawnione do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wśród najistotniejszych zmian należy wskazać:

- zakaz przekazywania i nakłaniania do przekazywania środków finansowych pochodzących z 1% podatku na rzecz OPP, które nie zostały uwzględnione w wykazie prowadzonym przez MF,

- obowiązek umieszczania informacji o finansowaniu lub współfinansowaniu promocji prowadzonych przez OPP ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku ,

- obowiązek umieszczania w programach komputerowych do wypełniania zeznań informacji o możliwości swobodnego wyboru OPP lub braku takiego wyboru;

- obowiązek zwrotu środków pochodzących z 1% podatku wraz z odsetkami wydatkowanych niezgodnie z ich przeznaczeniem;

- obowiązek wyodrębnienia w ewidencji księgowej OPP środków pochodzących z 1% podatku i wydatkowanych wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego, w tym środków wydatkowanych na promocję 1% podatku.

Aby przeciwdziałać nadużyciom na stronie www.pozytek.gov.pl . Możemy sprawdzić czy dana organizacja uprawniona do ubiegania się o 1 proc. podatku.

Czytaj dalej

Nowe wzory PIT i VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. W projekcie rozporządzenia określono nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M. Nowe wzory deklaracji: VAT-7, VAT-8 i VAT-9M, stosuje się, począwszy od rozliczenia za styczeń 2016 r. Natomiast wzory deklaracji VAT-7K, VAT-7D stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy kwartał 2016 r.

Dodatkowo rozporządzeniem, które wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r., wprowadzono nowe wzory deklaracji dla PIT-40, PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39 oraz załączników do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L.

Czytaj dalej

Raport dobowy - kiedy drukować?

Wszyscy przedsiębiorcy korzystający z kas fiskalnych muszą również pamiętać o obowiązku drukowania raportów dobowych. Kiedy najlepiej je wydrukować i czy robić to codziennie?

Z rozporządzenia sprawie kas rejestrujących wynika, że raport jest dokumentem zbierającym dane o wysokości obrotu z podziałem na odpowiednie stawki VAT. W raporcie dobowym zawarte są niezbędne informacje, które są podstawą do rozliczenia podatkowego, dlatego to takie ważne aby zostały poprawnie wydrukowane.

Raport dobowy, inaczej zerujący powinien być sporządzony po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, jednak najważniejsze by został wydrukowany przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia. Wyjątkiem jest sytuacja w której w danym dniu nie było sprzedaży, wtedy obowiązek drukowania raportu nie postaje. Wówczas w raporcie miesięcznym podsumowującym sprzedaż z raportów dobowych brak raportu z któregoś z dna należy traktować jako sprzedaż zerową.

Drukowanie raportów może wydawać się uciążliwe jednak pozwala kontrolować wysokość przychodów i poprawność transakcji.

Czytaj dalej

Jak ująć parkingi i autostrady w firmowych rozliczeniach?

Z podróżami służbowymi poza zakupem samego pojazdu i kosztami paliwa wiążą się również opłaty za przejazd autostradami lub za postój w strefie płatnego parkowania. W jaki sposób należy je rozliczyć w firmie? Wszystko zależy od tego kto i jakim samochodem podróżował.

Jeśli pracownik podróżował własnym samochodem dylematem jest czy należy zwrócić poniesione koszty za przejazd autostradą czy parking korzystając ze zwolnienia z podatku w pełnej kwocie czy też nie? Tak. W przepisach rozporządzenia w sprawie podróży służbowej, opłat za autostrady i parkingi nie ma w katalogu wydatków związanych z używaniem samochodu. Z dalszej części rozporządzenia wynika, że należy je zaliczyć do innych niezbędnych wydatków związanych z podróżą służbową. Zatem zwrot poniesionych z tego tytułu opłat przysługuje pracownikowi oddzielnie, w wysokości faktycznie poniesionej. Stanowi również przychód zwolniony od podatku w pełnej wysokości, a nie w ramach limitu kilometrów związanego z używaniem samochodu.

Czy pracodawca również rozliczy te wydatki w kosztach w pełnej wysokości? Niestety nie. W przeciwieństwie do pracownika, zwrot opłat za parking i autostrady stanowi u pracodawcy koszt podatkowy w ramach wydatków związanych z używaniem samochodu tzw. kilometrówki. To z kolei oznacza, że nie może on być uwzględniany w kosztach w wysokości faktycznie poniesionej.

Czytaj dalej

Sezonowa działalność gospodarcza. Co z nią zrobić po wakacjach?

Zbliżają się wakacje - to dobry czas żeby otworzyć własny biznes. Możesz pomyśleć o sezonowej działalności jak otwarcie budki z goframi czy lodami w jednej z nadmorskich miejscowości lub hotelu dla psów we własnym domu. Pewnie zastanawiasz się czy sezonowa działalność gospodarcza wymaga rejestracji a po sezonie będziesz mógł ją zawiesić?

Zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej każda działalność, która ma charakter zarobkowy, jest związana z wytwarzaniem, budowaniem, handlem lub dostarczaniem usług i jest wykonywana w sposób ciągły wymaga rejestracji. Zatem sezonowość nie zwalnia Cie z obowiązku rejestracji Twojej firmy. Najprostszą i najszybszą formą będzie założenie jednoosobowej działalności przez wpis do CEIDG. Swoją działalność będziesz mógł rozpocząć już w dniu złożenia wniosku.

Sprawdź czy rodzaj działalności, którą chcesz rozpocząć nie wymaga jednak spełnienia dodatkowych obowiązków jak przykładowo zgody inspektora sanitarnego w przypadku budki z goframi lub obowiązek zdobycia koncesji na sprzedaż alkoholu jeżeli chcesz otworzyć bar przy plaży.

Po zakończeniu wakacji nie musisz wyrejestrowywać działalności aby uniknąć opłat przed następnym sezonem. Możesz zawiesić działalność na okres od 30 dni do 24 miesięcy, a jej wznowienie nie wyklucza możliwości ponownego skorzystania z tego prawa. Pamiętaj jednak, że zawiesić działalność możesz tylko w sytuacji, gdy nie zatrudniasz żadnych pracowników w ramach stosunku pracy.

Czytaj dalej

Czy siedziba firmy w Twoim mieszkaniu oznacza wyższy podatek od nieruchomości?

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą wielu przedsiębiorców na siedzibę firmy wybiera własne mieszkanie. Takie rozwiązanie z jednej strony umożliwia zaliczenie wydatków związanych z eksploatacją części lokalu przeznaczonej na prowadzenie działalności do kosztów uzyskania przychodu, z drugiej jednak może powodować wyższy podatek od nieruchomości.

Jeśli zdecydowałeś się na prowadzenie firmy w domu musisz zgłosić ten fakt w gminie w celu ustalenia, czy spowoduje to przekształcenie mieszkania w lokal użytkowy. Stawka podatku zależy od gminy jednak podatek od lokalu mieszkalnego wynosi około 0,80 zł za m2 natomiast od powierzchni użytkowej na cele działalności około 23 zł za m2. Różnicę widać od razu.

Zmiana lokalu z mieszkaniowego na użytkowy nastąpi jednak tylko wtedy gdy całe mieszkanie lub wydzielona część służy wyłącznie do prowadzeniu działalności gospodarczej, czyli jeśli zrobisz w nim biuro lub gabinet lekarski. Jeżeli jednak prowadzisz firmę w pomieszczeniu, które wykorzystujesz również do celów mieszkalnych a chcesz wstawić w nim jedynie biurko, komputer i kilka segregatorów wówczas nie ma podstaw do uznania go za lokal użytkowy. Dlatego samo zarejestrowanie firmy we własnym mieszkaniu nie jest podstawą do płacenia wyższego podatku.

Warto pamiętać, że jeśli kiedyś zawiesisz swoją działalność nie zwolni Cię to z płacenia wyższej stawki podatku, jeśli Twoje mieszkanie lub jego część zostało przekształcone na lokal użytkowy.

Czytaj dalej

Zawieszenie biznesu a wspólne rozliczenie

Czy małżonek, który rozliczał się z urzędem skarbowym za pomocą podatku liniowego może rozliczyć się wspólnie z żoną jeśli zawiesił działalność gospodarczą w ciągu roku?

Przepisy podatkowe zabraniają wspólnego rozliczania się współmałżonków objętych podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem. Dlatego też nie ma absolutnie znaczenia czy działalność została zawieszona czy nie lub czy przedsiębiorca osiągnął stratę w danym roku podatkowym. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca straci prawo do rozliczania się za pomocą podatku liniowego w trakcie roku. Wtedy bowiem musiałby skorygować zaliczki na PIT i obliczyć je według skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych. Taka sytuacja dałaby możliwość na wspólne rozliczenie się współmałżonków.

Przypominamy jednak, że warunkiem wspólnego rozliczania się małżonków jest konieczność pozostania w związku małżeński przez cały rok podatkowy oraz utrzymanie wspólnoty majątkowej. Podpisana intercyza lub ogłoszenie separacji w ciągu roku już wyklucza taką możliwość.

Czytaj dalej

Kiedy carpooling podlega opodatkowaniu?

Carpooling, inaczej wspólne przejazdy stały się coraz bardziej popularne z uwagi na obniżenie kosztów przejazdu ograniczając tym samym ruch na drogach i zmniejszając emisję CO2. Czy w związku z oferowaniem takich przejazdów konieczne będzie zapłacenie podatku?

Założeniem wspólnych przejazdów jest podział kosztów podróży, w skład których wchodzi paliwo oraz opłaty drogowe pomiędzy wszystkich pasażerów. A zatem kierowca organizujący przejazd nie może uzyskać od pasażerów łącznie większej sumy niż wydatki, które poniósł na podroż, czyli nie może na nich zarabiać. W przeciwnym wypadku kierowca podlega podatkowaniu.

Aby przejazd można było nazwać carpoolingiem musi mieć charakter okazjonalny i odbywać się przy okazji podróży kierowcy, który nie zależnie od życzenia pasażerów taką podróż odbędzie, a wspólny przejazd pozwoli jedynie na zmniejszenie kosztów. To odróżnia carpooling od zorganizowanego transportu zbiorowego, który jako działalność gospodarcza jest nastawione na zysk.

W przypadku zorganizowania wspólnego przejazdu samochodem zarejestrowanym na działalność gospodarczą, bez znaczenia został on zarejestrowany na własną czy cudzą firmę, przejazd taki zawsze rodzi obowiązek odprowadzenia podatku od takiej działalności. Próba obniżenia kosztów podczas przejazdów samochodem służbowym grozi grzywną Urzędu Skarbowego.

Czytaj dalej

Elektroniczny PIT już w tym roku

Od tego roku wypełnianie przez przedsiębiorców PIT ma być szybsze i obarczone mniejszą ilością błędów. Wszystko dzięki budowie elektronicznej administracji podatkowej. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 26 września 2014 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczając się w tym roku z ZUS dokumenty należy złożyć elektronicznie, w zamian otrzymamy wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe oraz usprawniona zostanie elektroniczna wymiana informacji.

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2015r. i zgodnie z nimi, przedsiębiorcy, którzy zatrudniają powyżej pięciu pracowników jak również rozliczają się korzystając z usług biur księgowych, będą musieli rozliczyć z urzędem skarbowym elektronicznie. Nowe przepisy dotyczą informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3, rocznego obliczenie podatku PIT-40 jak również deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.

Natomiast małym przedsiębiorstwom, które zatrudniają do pięciu pracowników i rozliczają się samodzielnie pozostawiono możliwość złożenia dokumentów podatkowych w formie papierowej. Jeśli pozostaną przy tradycyjnym rozwiązaniu PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, PIT-40, PIT-4R oraz PIT-8AR należy złożyć do 2 lutego. Wyjątkiem jest IFT-3 które można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

W elektronicznym systemie zostały utworzone Uniwersalne Bramki Dokumentów, które pozwalają na złożenie jednorazowo zbiorczej informacji do 20 tys. dokumentów, za które przedsiębiorca otrzyma jedno poświadczenie odbioru dla całości wysłanych dokumentów. Dokumenty przekazane w formie elektronicznej mają usprawnić pracę US i automatycznie zapisywać dane w systemie dzięki czemu podatnicy będą otrzymywać wstępnie wypełnione zeznania podatkowe.

Czytaj dalej

Rower w firmie się opłaca

Jeżeli Twój biznes wymaga ciągłego przemieszczania się po zatłoczonym mieście, a Ty najwięcej czasu spędzasz stojąc w korku pomyśl o zakupie jednośladu. Szybciej dotrzesz do kontrahentów, nie będziesz martwił się o znalezienie miejsca parkingowego, jak również będziesz mógł skorzystać z odliczenia podatku oraz odpisów amortyzacyjnych.

Co prawda nie każdy biznes pozwala na to, aby przemieszczać się rowerem. Jeśli jednak w przypadku Twojej firmy jest to możliwe, warto się zastanowić nad korzyściami, które płyną z takiego rozwiązania. Do kosztów podatkowych można zaliczyć wszelkie wydatki, które przedsiębiorca ponosi w celu uzyskania przychodu, więc nic nie stoi na przeszkodzie by zaliczyć do kosztów firmy zakup roweru i odliczyć od niego podatek VAT. W przypadku zakupu roweru, można skorzystać z pełnego odliczenia VAT-u. Warto pamiętać, że przedsiębiorca może dokonać takiego zakupu zarówno dla siebie jak i dla swoich pracowników. Rower ten podobnie jak samochód zostaje wpisany jako środek trwałym firmy i występuje możliwość dokonania od niego odpisów amortyzacyjnych. Jeśli cena jednośladu nie przekroczy 3,5 tys. złotych amortyzację można rozliczyć jednorazowo. Jeśli koszt będzie jednak wyższy amortyzację należy rozłożyć w czasie.

Co ważne, fakt posiadania firmowego samochodu nie wyklucza możliwości zakupu na potrzeby działalności gospodarczej dodatkowo jednośladu. Ważne jest by taki zakup miał wskazany związek z prowadzoną działalnością i był gospodarczo uzasadniony. Interpretacja przepisów podatkowych przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy potwierdza, że zakup jednośladów dotyczy zarówno rowerów jak i skuterów czy motocykli i nie wprowadzona ograniczeń dotyczących ich wartości.

Czytaj dalej

Czym skutkuje wycofanie samochodu z działalności – cz. 3 VAT

Ostatnim już dylematem dla przedsiębiorcy przy wycofaniu samochodu z działalności jest rozliczenie podatku VAT. Przekazanie samochodu firmowego na cele prywatne właściciela lub wspólników podlega opłaceniu podatku VAT, jednak tylko w przypadku gdy przy zakupie pojazdu przysługiwało prawo, w całości lub częściowo do odliczenia podatku. Jeżeli natomiast przy nabyciu firmowego samochodu przedsiębiorca nie skorzystał z prawa do odliczonego podatku VAT, jak również w trakcie jego użytkowania nie zakupił do niego elementów z odliczeniem podatku, to wówczas jego późniejsze przekazanie na cele osobiste nie będzie obciążone VAT.

W większości przypadków firmy odliczają podatek VAT od zakupionego pojazdu. Jednak są przypadki, w których jest to niemożliwe, wtedy też przy wycofaniu pojazdu przedsiębiorcy nie muszą płacić VAT. Po pierwsze gdy samochód będący wcześniej własnością jednego ze wspólników został wprowadzony do firmy w postaci oświadczenia. Nie nastąpiło wtedy odliczenie podatku przy jego wprowadzeniu, a zatem nie nastąpi przy jego wycofaniu. Drugim częstym przypadkiem jest zakup pojazdu do firmy od prywatnej osoby fizycznej.

Również sprzedaż samochodu po wycofaniu z działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu VAT. Po wycofaniu samochodu z działalności gospodarczej ma on status prywatnego składnika majątku, co oznacza to, że ewentualna jego sprzedaż pozostaje poza zakresem przepisów VAT. Mimo to należy pamiętać, że sprzedaż samochodu prywatnego jest obarczona podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jedynym warunkiem zwolnienia z tego podatku, jest sytuacja w której wartość sprzedawanego mienia nie przekracza 1 000zł, co w przypadku samochodu raczej się nie zdarza. Podatek w wysokości 2% wartości pojazdu, należy zadeklarować i zapłacić w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od daty sprzedaży. Jednak obowiązek jego zapłaty spoczywa na kupującym.

Czytaj dalej

Czym skutkuje wycofanie samochodu z działalności – cz. 2 Sprzedaż samochodu

Następstwem wycofania samochodu z działalności gospodarczej jest przekazanie go na cele prywatne lub sprzedaż. Jak zostało już wspomniane wycofanie samochodu z działalności gospodarczej i przekazanie go do celów prywatnych jest zbyciem nieodpłatnym. Skutki podatkowe rodzi dopiero późniejsza sprzedaż takiego samochodu.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mimo, że samochód został wycofany działalności jego sprzedaż będzie stanowić przychód z działalności gospodarczej jeszcze przez 6 lat. Oznacza to, że samochód wycofany z działalności gospodarczej jeszcze przez 6 lat ma status składnika związanego z tą działalnością. W momencie jego wycofania z działalności podatnik ma obowiązek zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej auta, o ile dalej ich dokonuje. Jeśli podatnik zdecyduje się jednak na sprzedaż niezamortyzowanego pojazdu przed upływem 6 lat od wycofania to ma możliwość pomniejszenia przychodu o wartość niezamortyzowaną. Oznacza to, że od kwoty sprzedaży pojazdu może odliczyć niezamortyzowaną jeszcze wartość początkową pojazdu i tylko od pozostałej kwoty zapłacić podatek.

Wspomniane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym nie odnoszą się natomiast do darowizny. Tak samo jak wycofanie samochodu z działalności nie prowadzi do osiągnięcia zysku, tak darowizna, jako nieodpłatne świadczenie również nie spowoduje powstania przychodu po stronie obdarowujący. Należy pamiętać, że jeżeli samochód przekazany na rzecz członka rodziny nie został jeszcze zamortyzowany to pozostałej niezamortyzowanej wartości nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj dalej

Czym skutkuje wycofanie samochodu z działalności? Cz.1 Podatek dochodowy

Samochód jest jednym z elementów najczęściej wchodzących w skład majątku firmy, wpisywanym do ewidencji środków trwałych. Jego przydatność do celów gospodarczych jest ograniczona czasowo, dlatego częstym następstwem jest przekazanie go na cele prywatne lub sprzedaż. Działanie to może w niektórych przypadkach wiązać się z obowiązkiem podatkowym z czego przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy.

W przypadku działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo sprawa jest prosta, podobnie w spółkach osobowych, ponieważ przekazanie pojazdu nie wiąże się ze zmianą właściciela. Sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku spółek kapitałowych i jest bardziej skomplikowana. Co do zasady wycofanie samochodu z działalności gospodarczej i przekazanie go na cele osobiste właściciela jednoosobowej firmy, wspólnika spółki cywilnej lub spółki jawnej jest zbyciem nieodpłatnym. Dlatego w związku z samym wycofaniem samochodu z działalności nie powstaje obowiązek podatkowy, niezależnie od tego, czy auto zostało zamortyzowane, czy też nie.

W przypadku wspomnianych spółek osobowych, samochód wycofany z działalności gospodarczej wspólnicy mogą przekształcić we współwłasność ułamkową lub przekazać ją na własność jednego ze wspólników. W pierwszym przypadku staje się on własnością wszystkich wspólników w wysokości odzwierciedlającej ich udziały w firmie. Jednak gdy wspólnicy decydują się przekazać samochód na rzecz tylko jednego z nich, wymagane jest zniesienie współwłasności. W tym wypadku odpłatne zbycie udziału we współwłasności samochodu stanowi dla wspólników przychód, a co za tym idzie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. Dość częstą praktyką jest również wnoszenie przez jednego ze wspólników wkładu niepieniężnego w postaci samochodu. Należy mieć na uwadze, że jego wycofanie z działalności i przekazanie do celów prywatnych spowoduje obniżenie wartości wkładu wspólnika, co według prawa majątkowego zawsze podlega obowiązkowi podatkowemu podatkiem od osób fizycznych.

Warto również wspomnieć, że przekazany pojazd należy wykreślić z ewidencji środków trwałych firmy, podając powód i datę. Według prawa czynność ta nie wymaga dodatkowego udokumentowania, jednak warto spisać oświadczenie o wycofaniu samochodu z ewidencji środków trwałych w przypadku właścicieli jednoosobowej firmy lub protokołu przekazania samochodu w przypadku spółki.

Czytaj dalej

Ostateczny termin dla umorzenia zaległych składek ZUS

Nowy Rok sprzyja refleksjom oraz noworocznym postanowieniom. Warto również załatwić zaległe sprawy by móc wejść w 2015 rok z czystym sumieniem. Tym, którzy jeszcze tego nie zrobili przypominamy, że 15 stycznia 2015 r. upływa termin złożenia wniosku o umorzenie zaległych składek ubezpieczeniowych przez osoby, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą mają zaległości za okres od stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009r.

Abolicja dotyczy przedsiębiorców podlegających obowiązkowi płacenia ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz opłacania składki na Fundusz Pracy. Prawo do abolicji mają również spadkobiercy lub osoby trzecie, pod warunkiem, że ZUS wydał decyzję o ich odpowiedzialności. Aby móc skorzystać z abolicji składkowej, należy złożyć wniosek o umorzenie zaległych składek w jednostce terenowej ZUS lub nadać w placówce pocztowej, najpóźniej do 15 stycznia 2015 r. Jest to termin ostateczny co oznacza, że nie będzie możliwości jego przywrócenia. Wyjątek przewidziano jedynie dla osób, które otrzymały decyzję od ZUS o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, wysokości zadłużenia lub decyzję o odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców po 15 stycznia 2013 r. Na złożenie wniosku będą one miały dodatkowe 12 miesięcy.

Należy pamiętać, że warunkiem umorzenia jest uregulowanie wszystkich należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy. Można również zawrzeć umowę o rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności. Po otrzymaniu decyzji o umorzenia będzie można uzyskać szczegółową informację o wysokości zaległych płatności. Osoba, która otrzymała lub otrzyma decyzję o odmowie umorzenia należności na podstawie przepisów tzw. ustawy abolicyjnej, może ponownie złożyć wniosek o umorzenie tych należności jednak nie później niż do dnia 15 stycznia 2015 r.

Czytaj dalej

Zmiany w użytkowaniu samochodów firmowych do celów prywantych

Zgodnie z nowelizacją ustawy, już od 1 stycznia 2015 r. nastąpi zmiana w systemie rozliczania służbowych samochodów wykorzystywanych do celów prywatnych.

Do tej pory korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego w czasie prywatnym, jako nieodpłatne świadczenie, wymagało opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Trudność sprawiało przede wszystkim, ustalenie wartości pieniężnej świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu, gdyż przepisy nie precyzują dokładnie jego kwoty. Do określenia wartości świadczenia najczęściej stosowano dwie metody, tzw. kilometrówkę, która określa stawkę za przejechanie 1 km, lub przyjmowano ceny jakie stosują firmy zajmujące się wynajmem samochodów. Częściej stosowana była druga metoda, jednak wiązała się z dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorcy, a mianowicie ustaleniem właściwej stawki wynajmu dla danego pojazdu i ewidencją przebiegu. W konsekwencji sprzyjało to nieujawnianiu tych czynności do celów podatkowych.

Według nowych przepisów system rozliczania podatku dochodowego, zostanie zastąpiony ryczałtem. Rozwiązanie to polega na określeniu stałej wartości świadczenia, które podlega opodatkowaniu, co pozwoli uniknąć wielu wątpliwości i błędów. Stawka będzie stałą, miesięczną opłatą, zależną jedynie od pojemności silnika pojazdu. Nie będzie miała znaczenia liczba przejechanych kilometrów. Dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3, zryczałtowana wartość podatku wyniesie 45 zł miesięcznie. W przypadku pojazdów o większej pojemności silnika, będzie to miesięczny koszt 72 zł. Zaś jeśli samochód służbowy będzie wykorzystywany do celów prywatnych, tylko przez część miesiąca, wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania.

Zmiany w przepisach nie regulują wprost, czy w ryczałcie zawiera się prywatne paliwo pracownika. Jedynie odpowiednio ułożona polityka samochodowa firmy, może jasno to określić, tak aby wybrać najkorzystniejszą z opcji. Pozwoli to również, na określenie możliwości korzystania z samochodów służbowych przez użytkowników niebędących pracownikami, takich jak zleceniobiorcy. Dobrze sporządzony regulamin korzystania z samochodów firmowych powinien jasno określać zasady korzystania z nich i zawierać umowę o powierzenie mienia pracownikowi. Musi być także dostosowany do specyfiki działalności firmy oraz regulować zasady przyznawania samochodów służbowych.

Czytaj dalej

Świąteczny problem obdarowującego

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pracownicy często otrzymują dodatkowe świadczenia w postaci bonów, paczek żywnościowych lub organizacji świątecznych spotkań. Miły gest, jednak zdarza się, że pracodawca pozostaje z dylematem, w jaki sposób powinien owo świadczenie rozliczyć. Nie jest pewnie czy świadczenia te powinien zaliczyć do przychodu pracownika i kiedy jest zobowiązany zapłacić składkę ubezpieczenia oraz podatek. To czy świadczenie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu, zależy przede wszystkim od środków, z których zostało ono sfinansowane. Mowa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, funduszu utworzonym na cele socjalno-bytowe i o środkach obrotowych firmy.

Bony towarowe są jednym z najczęściej wręczanych pracownikom świadczeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uprawniają do pobrania towaru określonej wartości, nie można ich jednak zamienić na gotówkę. W przypadku finansowania ze środków z ZFŚS, bez względu na wartość bonu, nie trzeba będzie zapłacić składki ZUS. Należy jednak pamiętać, że wypłacanie świadczenia z tego funduszu musi być uzależnione od sytuacji materialnej pracownika. Pracodawcy często popełniają błąd, wydając wszystkim pracownikom bony z tego funduszu, lub nie uwzględniając dochodów wszystkich członków rodziny. Wydatek na zakup bonów będzie również zwolniony z oskładkowania, jeśli został dokonany ze środków funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe, jednak wartość świadczenia w tym przypadku jest ograniczona do 380 zł w roku rozliczeniowym. Pracodawca może również zapłacić za bony z własnych środków. W takim przypadku, należy odprowadzić składkę. W sytuacji, gdy bon jest sfinansowany z dwóch źródeł, należy obliczyć składkę tylko od części zapłaconej ze środków obrotowych.

Drugi popularnym dodatkiem świątecznym są paczki, główne żywnościowe. Kwestia ich oskładkowania jest podobna, jak w przypadku bonów. Zdarza się jednak, że w paczkach pracodawca przekazuje pracownikom produkty wytwarzane przez siebie – nie mamy, więc tu do czynienia z typowym zakupem. Mimo to pracodawca winien uwzględnić wartość przekazywanych produktów w rozliczeniu składek.

Rozdanie paczek świątecznych często ma miejsce podczas organizowanych przez pracodawcę imprez. Ich przygotowaniem może zająć się sam lub zlecić to firmie zewnętrznej. Koszty tego rodzaju imprez, nie wchodzą do podstawy wymiaru składek. Inaczej jest w sytuacji, gdy pracodawca kupuje dla pracowników bilety na ogólnodostępną imprezę, wtedy traktowane są jak bony towarowych.

W przypadku dylematu, czy należy zapłacić podatek dochodowy, również decydujące jest źródło finansowania. Wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń rzeczowych lub pieniężnych, finansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i nie przekraczających rocznie kwoty 380 zł. Ulga nie dotyczy bonów, talonów uprawniających do wymiany na towary lub usługi, które w całości podlegają opodatkowaniu.

Czytaj dalej

Od Nowego Roku dowóz pracowników do pracy bez podatku

Od Nowego Roku dowóz pracowników do pracy bez podatku

Czytaj dalej

Obowiązek kas fiskalnych od 2015 roku

Obowiązek kas fiskalnych od 2015 roku

Czytaj dalej

Wynagrodzenie 2015

Wyższe wynagrodzenie od 2015 roku

Czytaj dalej

Lepiej samodzielnie wynajmować apartamenty

Lepiej samodzielnie wynajmować apartamenty

Czytaj dalej