JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Czy pracownik może wziąć dzień wolny w pracy na szukanie nowej pracy?

Jeśli pracodawca wypowie pracownikowi umowę o pracę, te w okresie wypowiedzenia ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy. Warunek jest jeden - to pracodawca musi wypowiedzieć umowę a okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż dwa tygodnie. Uprawnienie nie przysługuje zatem jeśli umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, także gdy była rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia przez jedną ze stron lub w razie jej wygaśnięcia.

W przypadku dwutygodniowego lub jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia pracownik ma prawo do 2 dni i 3 dni w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia. Co ważne w dni te zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Celem owych dni wolnych jest poszukiwanie nowej pracy, więc co do zasady przysługują tylko jeśli ma potrzeby poszukiwania pracy. Zwolnienie takie daje możliwość poszukiwania pracy, jednakże poza zakresem kompetencji pracodawcy jest kontrolowanie tego, jak faktycznie pracownik skorzystał ze zwolnienia.