JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Mniej biurokracji dla pracodawców w zakresie danych osobowych

Wprowadzone z początkiem roku zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, których celem było uproszczenie procedur dla przedsiębiorców pozostawiają wybór przedsiębiorcy czy zatrudnić Administratora Bezpieczeństwa Informacji, co pozwoli jednak uniknąć konieczności rejestracji bazy danych.

Podobnie jak przedtem podmioty przetwarzające dane osobowe nie muszą powoływać odrębnego stanowiska ABI. Jeśli tego jednak tego nie zrobią Administrator Danych Osobowych sam będzie musiał zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, przyjmując na siebie tym samym odpowiedzialność.

Dużą zmianą jest zwolnienie z wymogu rejestracji zbiorów danych do GIODO w przypadku utworzenia stanowiska ABI. Wyłączone z rejestru nie zostaną tylko dane wrażliwe, czyli te dotyczące pochodzenia rasowego i etnicznego, a także poglądów. Zwolnienie to pozwoli na ułatwienie procedur przedsiębiorcom.

Rozszerzeniu uległy dotychczasowe kompetencje ABI, do których należy sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych, opracowywanie i aktualizowania dokumentacji, prowadzenie jawnego rejestru przetwarzanych zbiorów danych i sporządzanie audytów na zlecenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przed zmianą przepisów nie obowiązywały wymagania w zakresie kwalifikacji osób pełniących funkcję ABI. Obecnie na to stanowisko może zostać powołana osoba z wyższym wykształceniem, niekarana za umyślne przestępstwo oraz posiadająca odpowiednią wiedzę z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych. Powołanego pracownika na stanowisko ABI każdorazowo należy zgłosić do GIODO, które sporządza jawny rejestr w celu kontroli administratorów. Pracodawcy, którzy już zatrudnili ABI muszą to zgłosić najpóźniej do 30 czerwca 2015 r.