JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Uwaga zmiany ! Nie dla każdego OPP 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Od 9 listopada 2015 r. obowiązują zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nowelizacja szczególnie dotyczy OPP, które są uprawnione do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wśród najistotniejszych zmian należy wskazać:

- zakaz przekazywania i nakłaniania do przekazywania środków finansowych pochodzących z 1% podatku na rzecz OPP, które nie zostały uwzględnione w wykazie prowadzonym przez MF,

- obowiązek umieszczania informacji o finansowaniu lub współfinansowaniu promocji prowadzonych przez OPP ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku ,

- obowiązek umieszczania w programach komputerowych do wypełniania zeznań informacji o możliwości swobodnego wyboru OPP lub braku takiego wyboru;

- obowiązek zwrotu środków pochodzących z 1% podatku wraz z odsetkami wydatkowanych niezgodnie z ich przeznaczeniem;

- obowiązek wyodrębnienia w ewidencji księgowej OPP środków pochodzących z 1% podatku i wydatkowanych wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego, w tym środków wydatkowanych na promocję 1% podatku.

Aby przeciwdziałać nadużyciom na stronie www.pozytek.gov.pl . Możemy sprawdzić czy dana organizacja uprawniona do ubiegania się o 1 proc. podatku.