JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Obowiązek kas fiskalnych od 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1544), które na okres kolejnych dwóch lat przedłuża możliwość zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jednak zmieni dotychczasowe zasady korzystania z nich.

Tak, jak w poprzednim rozporządzeniu z dnia 29 listopada 2014 roku za lata 2013-2014 (Dz. U. Poz. 1382), wysokość obrotu, zrealizowanego w poprzednim roku podatkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie mogą przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Czynności wymagające ewidencji na kasie

Do czynności powodujących obowiązek rejestracji kasy i ewidencjonowania niezależnie od obrotu dodano:

 • dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych (dotychczas utrata zwolnienia występowała wyłącznie w przypadku dostaw nośników zapisanych),
 • dostawy perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0) z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów (dotychczas dostawy te nie powodowały utraty zwolnienia),
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • usługi prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika (czynności notarialne),
 • usługi doradztwa podatkowego,
 • usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56) , z wyłączeniem usług świadczonych na pokładach samolotów lub usług stołówek przez placówki wymienione w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu; obowiązek ewidencjonowania usług związanych z wyżywieniem dotyczy wyłącznie usług:
 • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz,
 • przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,

- z wyłączeniem świadczenia usług przez podatnika na rzecz pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali – przez podatnika, który prowadzi działania we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej i w ten sposób bierze udział w świadczeniu tych usług.

Dla wszystkich usług dodanych do katalogu zmuszającego do instalacji kasy fiskalnej, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym wykonano tę czynność. Pozostałe czynności, wskazane obecnie w rozporządzeniu , które także w 2015 r. będą zmuszały do zainstalowania kasy fiskalnej, powodują obowiązek instalacji kasy z chwilą dokonania czynności, zatem nie ma w ich przypadku dwumiesięcznego okresu wyczekiwania.

Dla usług świadczonych przez podatników kontynuujących działalność w roku 2015 (rozpoczęli jej wykonywanie w roku 2014 lub wcześniej), zwolnienie z kasy fiskalnej traci moc 28 lutego 2015 r.

Czynności zwolnione przedmiotowo z kasy fiskalnej

Zmiany w rozporządzeniu dotyczą również czynności zwolnionych przedmiotowo niezależnie od ilości obrotów. Warto zwrócić uwagę na najważniejsze, do których można zaliczyć:

 • usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 ust 25a ustawy o VAT,
 • usługi elektroniczne i nadawcze świadczone przez podatników, którzy świadczą również usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 25a ustawy o VAT,
 • wśród usług prawniczych zwolnienie z kas stosować będzie można wyłącznie do czynności notarialnych, bez względu na PKWiU,
 • dostawy towarów i świadczenie usług klasyfikowanych przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na podstawie ustawy o podatku dochodowym, które podlegają amortyzacji, niezależnie od limitu obrotów. Przepis ten znajduje zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy czynności te zostały udokumentowane fakturą.

Zostały usunięte też niektóre zapisy. Dotyczyły one:

- świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:

 • każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
 • liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50,

przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20,

- usunięto zwolnienie sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.