JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Ostateczny termin dla umorzenia zaległych składek ZUS

Nowy Rok sprzyja refleksjom oraz noworocznym postanowieniom. Warto również załatwić zaległe sprawy by móc wejść w 2015 rok z czystym sumieniem. Tym, którzy jeszcze tego nie zrobili przypominamy, że 15 stycznia 2015 r. upływa termin złożenia wniosku o umorzenie zaległych składek ubezpieczeniowych przez osoby, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą mają zaległości za okres od stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009r.

Abolicja dotyczy przedsiębiorców podlegających obowiązkowi płacenia ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz opłacania składki na Fundusz Pracy. Prawo do abolicji mają również spadkobiercy lub osoby trzecie, pod warunkiem, że ZUS wydał decyzję o ich odpowiedzialności. Aby móc skorzystać z abolicji składkowej, należy złożyć wniosek o umorzenie zaległych składek w jednostce terenowej ZUS lub nadać w placówce pocztowej, najpóźniej do 15 stycznia 2015 r. Jest to termin ostateczny co oznacza, że nie będzie możliwości jego przywrócenia. Wyjątek przewidziano jedynie dla osób, które otrzymały decyzję od ZUS o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, wysokości zadłużenia lub decyzję o odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców po 15 stycznia 2013 r. Na złożenie wniosku będą one miały dodatkowe 12 miesięcy.

Należy pamiętać, że warunkiem umorzenia jest uregulowanie wszystkich należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy. Można również zawrzeć umowę o rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności. Po otrzymaniu decyzji o umorzenia będzie można uzyskać szczegółową informację o wysokości zaległych płatności. Osoba, która otrzymała lub otrzyma decyzję o odmowie umorzenia należności na podstawie przepisów tzw. ustawy abolicyjnej, może ponownie złożyć wniosek o umorzenie tych należności jednak nie później niż do dnia 15 stycznia 2015 r.