JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Świąteczny problem obdarowującego

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pracownicy często otrzymują dodatkowe świadczenia w postaci bonów, paczek żywnościowych lub organizacji świątecznych spotkań. Miły gest, jednak zdarza się, że pracodawca pozostaje z dylematem, w jaki sposób powinien owo świadczenie rozliczyć. Nie jest pewnie czy świadczenia te powinien zaliczyć do przychodu pracownika i kiedy jest zobowiązany zapłacić składkę ubezpieczenia oraz podatek. To czy świadczenie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu, zależy przede wszystkim od środków, z których zostało ono sfinansowane. Mowa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, funduszu utworzonym na cele socjalno-bytowe i o środkach obrotowych firmy.

Bony towarowe są jednym z najczęściej wręczanych pracownikom świadczeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uprawniają do pobrania towaru określonej wartości, nie można ich jednak zamienić na gotówkę. W przypadku finansowania ze środków z ZFŚS, bez względu na wartość bonu, nie trzeba będzie zapłacić składki ZUS. Należy jednak pamiętać, że wypłacanie świadczenia z tego funduszu musi być uzależnione od sytuacji materialnej pracownika. Pracodawcy często popełniają błąd, wydając wszystkim pracownikom bony z tego funduszu, lub nie uwzględniając dochodów wszystkich członków rodziny. Wydatek na zakup bonów będzie również zwolniony z oskładkowania, jeśli został dokonany ze środków funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe, jednak wartość świadczenia w tym przypadku jest ograniczona do 380 zł w roku rozliczeniowym. Pracodawca może również zapłacić za bony z własnych środków. W takim przypadku, należy odprowadzić składkę. W sytuacji, gdy bon jest sfinansowany z dwóch źródeł, należy obliczyć składkę tylko od części zapłaconej ze środków obrotowych.

Drugi popularnym dodatkiem świątecznym są paczki, główne żywnościowe. Kwestia ich oskładkowania jest podobna, jak w przypadku bonów. Zdarza się jednak, że w paczkach pracodawca przekazuje pracownikom produkty wytwarzane przez siebie – nie mamy, więc tu do czynienia z typowym zakupem. Mimo to pracodawca winien uwzględnić wartość przekazywanych produktów w rozliczeniu składek.

Rozdanie paczek świątecznych często ma miejsce podczas organizowanych przez pracodawcę imprez. Ich przygotowaniem może zająć się sam lub zlecić to firmie zewnętrznej. Koszty tego rodzaju imprez, nie wchodzą do podstawy wymiaru składek. Inaczej jest w sytuacji, gdy pracodawca kupuje dla pracowników bilety na ogólnodostępną imprezę, wtedy traktowane są jak bony towarowych.

W przypadku dylematu, czy należy zapłacić podatek dochodowy, również decydujące jest źródło finansowania. Wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń rzeczowych lub pieniężnych, finansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i nie przekraczających rocznie kwoty 380 zł. Ulga nie dotyczy bonów, talonów uprawniających do wymiany na towary lub usługi, które w całości podlegają opodatkowaniu.