JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Urlopy na 2015- obowiązkowe planowanie

Pod koniec roku pracodawcy, którzy mają taki obowiązek, powinni sporządzić plan urlopów na 2015 r. Pracownicy mogą już bowiem w styczniu 2015 r. korzystać z urlopów wypoczynkowych i dlatego sporządzenie takiego planu do końca grudnia jest konieczne.

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane przez pracodawcę zgodnie z planem urlopów (art. 163 § 1 Kodeksu pracy). Obowiązek sporządzenia planu urlopów mają zatem pracodawcy, u których działają związki zawodowe, które nie zgodziły się na odstąpienie od ustalania planu urlopów (art. 163 § 11 Kodeksu pracy). Jednak nawet wtedy, gdy pracodawca nie ma obowiązku przygotowania planu urlopów, warto go sporządzić, aby zapewnić lepszą organizację pracy w firmie.

Czy plan urlopów musi obejmować cały rok

Przepisy nie nakazują pracodawcy sporządzania jednego planu na cały rok. Zatem pracodawca może przygotować np. półroczne czy kwartalne plany urlopowe. Pracodawca może również przygotowywać plany urlopowe oddzielnie dla poszczególnych części swojego przedsiębiorstwa (np. działów, oddziałów regionalnych).

Kto sporządza plan urlopów

Plan urlopów sporządza pracodawca. Powinien jednak przy ustalaniu planu urlopów uwzględniać wnioski urlopowe pracowników, jeżeli zaproponowane przez nich terminy wykorzystania urlopu nie będą powodować zakłóceń toku pracy (art. 163 § 1 Kodeksu pracy). W praktyce dla pracodawców bardziej korzystne może okazać się sporządzanie planu urlopów niż rezygnowanie z tego obowiązku, gdyż pracodawca w trakcie tworzenia planu urlopów bierze jedynie pod uwagę wnioski pracowników. Natomiast w razie rezygnacji ze sporządzenia planu urlopów pracodawca musi ustalać terminy urlopów po porozumieniu z pracownikami. Obowiązek osiągnięcia porozumienia z pracownikami zakłada większą ingerencję pracowników w terminy urlopów niż obowiązek wzięcia pod uwagę wyłącznie wniosku pracownika.

Jakie urlopy uwzględniać w planie urlopów

W planie urlopów nie można zamieszczać urlopu na żądanie, gdyż o terminie wykorzystania tego urlopu decyduje jednostronnie pracownik (art. 163 § 1 Kodeksu pracy). Należy natomiast przynajmniej raz zaplanować w nim minimum 2-tygodniowy wypoczynek, czyli taką część urlopu, która obejmuje co najmniej 14 nieprzerwanych dni kalendarzowych (wliczając w to niedziele i święta oraz dni wolne z tytułu rozkładu czasu pracy).

W planie urlopów trzeba również uwzględnić pracowników, którzy rozpoczynają pierwszą pracę w życiu, mimo że pracownicy ci nabywają prawo do urlopu po przepracowaniu każdego miesiąca (art. 153 § 1 Kodeksu pracy). Jeżeli pracownik podejmujący pierwszą pracę jest zatrudniony na umowę terminową (np. na okres próbny, na czas określony), wówczas w planie urlopów pracodawca powinien uwzględnić urlop w wymiarze, jaki mu przysługuje za dany rok, proporcjonalnie do czasu trwania tej umowy. W przypadku przedłużenia umowy terminowej i zwiększenia w związku z tym przysługującego pracownikowi za dany rok wymiaru urlopu pracodawca powinien dokonać korekty planu urlopu i uwzględnić urlop, do którego pracownik nabył prawo.

Plan urlopów powinien przewidywać także urlopy pracowników powracających do pracy w trakcie roku, np. po urlopie wychowawczym lub bezpłatnym.

Urlopy udzielane niezależnie od planu urlopów

Niezależnie od planu urlopów pracodawca jest zawsze zobowiązany uwzględnić wnioski urlopowe następujących grup pracowników (pracodawca jest związany wnioskiem pracownika zarówno co do wymiaru, jak i terminu urlopu):

● pracownic występujących o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po podstawowym i dodatkowym urlopie macierzyńskim,

● pracowników (ojców wychowujących dziecko), którzy korzystają z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po podstawowym lub dodatkowym urlopie macierzyńskim,

● pracowników (ojców wychowujących dziecko), którzy korzystają z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie ojcowskim,

● pracowników, którzy korzystają z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie rodzicielskim,

● pracowników, którzy korzystają z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po podstawowym lub dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,

● młodocianych uczęszczających do szkół, którzy występują z wnioskiem o udzielenie urlopu wypoczynkowego podczas ferii szkolnych.

Pracodawca, niezależnie od planu urlopów, może skierować pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wskazanym:

● w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (dotyczy to zarówno urlopu bieżącego, jak i zaległego),

w przypadku gdy pracownik odmawia wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie do 30 września następnego roku (potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 24 stycznia 2006 r., I PK 124/05, M.P.Pr. 2006/3/119).

Zmiana planu urlopów

Z uwagi na trudne lub czasami niemożliwe do zaplanowania zapotrzebowanie na pracę u danego pracodawcy, bardzo ścisłe przestrzeganie planu urlopów może być niemożliwe. Konieczne może okazać się korygowanie już sporządzonego planu urlopów. Zmiana terminu urlopu może nastąpić (art. 164 Kodeksu pracy):

● na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami,

● ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, tj. jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy.

Przesunięcie terminu zaplanowanego urlopu wypoczynkowego może też nastąpić z powodów niezależnych od pracodawcy lub pracownika, takich jak np.:

● niezdolność do pracy z powodu choroby,

● odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,

● powołanie na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,

● urlop macierzyński.

Zmiany w planie urlopów powinny być podane do wiadomości wszystkich pracowników w ten sam sposób, w jaki poinformowano pracowników o ustaleniu planu urlopów.

żródło: infolex.pl