JB Księgowość
Masz pytanie? Napisz do nas!

Zwolnienie pracownika który nie stawia się w pracy

Pracownik ma obowiązek zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy najpóźniej w drugim jej dniu. Niedotrzymanie tego terminu można uznać za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Czy jednak w sytuacji, gdy pracownik nie podał aktualnego adresu korespondencyjnego zwolnienie będzie skuteczne?

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym musi być doręczone w formie pisemnej. Pracodawca może przekazać je pracownikowi osobiście lub w przypadku, gdy nie stawia się on w pracy za pośrednictwem poczty. W takim przypadku dla pracodawca powinien wysłać zwolnienie listem poleconym na adres do korespondencji podany przez pracownika. Co ważne pracodawca ma prawo żądać od pracownika jego aktualnego adresu do wysyłania korespondencji, a pracownik ma obowiązek informowania o jego zmianie. Jeśli jednak pracownik go nie podał, pracodawca może wysłać wypowiedzenie na adres zameldowania lub zamieszkania podany w procesie rekrutacji.

Według kodeksu cywilnego pismo o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia uznaje się za doręczone z chwilą, gdy druga strona mogła się zapoznać z jego treścią. Jeśli zostanie odebrane przez pracownika lub inną dorosłą osobę, za datę rozwiązania umowy o pracę przyjmuje się datę doręczenia. Natomiast w sytuacji, gdy pracownik poczty ustali, że pracownik nie mieszka pod tym adresem, datą rozwiązania umowy o pracę będzie data dokonania przez pocztę takiej adnotacji. Jednak nieodebranie przez adresata przesyłki dwukrotne awizowanej stwarza domniemanie o możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią i uznaje jego doręczenie. Potwierdza o wyrok Sądu Najwyższego z 5.10.2005r.